سانیبا
همیشه همه جا برای همه
  • انجمن معماری
   انجمن معماری جهت گفت و گو کاربران و هم اندیشی علاقه مندان به بحث معماری در ارتباط با نوشته های سایت و موضوعات معماری در کشور ایران و جهان برپا گردیده و مکانی است برای ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده شما و همچنین ارائه مطالب زیبا و جذاب به نام شما در سایت .بدیهی است مطالب ارائه شده در انجمن معماری باید تابع قوانین کشور باشد و صرفاً نظر نویسنده مطلب بوده و نشر آن به منزله تایید گردانندگان سایت نیست بلکه به منزله بازخورد خوانندگان و ارائه نظرات پیرامون آن میباشد.مشارکت , پیشنهادات و انتقادات سازنده شما کمک شایانی به ما خواهد بود  در ارائه بهتر انجمن معماری .انجمن ها مکانی است برای گفتن واگویه ها و آنچه در ذهن و قلب شماست مکانی برای دوستانی که جز قلم و کاغذ خود وسیله دیگری برای نشر اثر خود نداشته و جای دیگری نمیشناسند.انجمن ها مکانی است برای ارائه نظرات و بازخوردها به دور از تعصبات .انجمن ها مکانی است برای بزرگ اندیشیدن و زیبا گفتن .در انتها با خوانش غزلی زیبا از حافظ منتظر شما هستیم.
   بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیمفلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
   اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزدمن و ساقی به هم سازيم و بنیادش براندازیم
   شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیمنسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم
   چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوشکه دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم
   صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب اندازبود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم
   یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌بافدبیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم
   بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانهکه از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم
   سخندانی و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیرازبیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم
  • 0 تاپیک
   0 پست ها
  • بدون موضوع

  • بازار و تجارت
   انجمن بازار و تجارت جهت گفت و گو کاربران و هم اندیشی علاقه مندان به بحث بازار و تجارت در ارتباط با نوشته های سایت و موضوعات بازار و تجارت در کشور ایران و جهان برپا گردیده و مکانی است برای ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده شما و همچنین ارائه مطالب زیبا و جذاب به نام شما در سایت . بدیهی است مطالب ارائه شده در انجمن بازار و تجارت باید تابع قوانین کشور باشد و صرفاً نظر نویسنده مطلب بوده و نشر آن به منزله تایید گردانندگان سایت نیست بلکه به منزله بازخورد خوانندگان و ارائه نظرات پیرامون آن میباشد. مشارکت , پیشنهادات و انتقادات سازنده شما کمک شایانی به ما خواهد بود  در ارائه بهتر انجمن بازار و تجارت . انجمن ها مکانی است برای گفتن واگویه ها و آنچه در ذهن و قلب شماست مکانی برای دوستانی که جز قلم و کاغذ خود وسیله دیگری برای نشر اثر خود نداشته و جای دیگری نمیشناسند. انجمن ها مکانی است برای ارائه نظرات و بازخوردها به دور از تعصبات . انجمن ها مکانی است برای بزرگ اندیشیدن و زیبا گفتن . در انتها با خوانش غزلی زیبا از حافظ منتظر شما هستیم.
   بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیمفلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
   اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزدمن و ساقی به هم سازيم و بنیادش براندازیم
   شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیمنسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم
   چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوشکه دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم
   صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب اندازبود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم
   یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌بافدبیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم
   بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانهکه از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم
   سخندانی و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیرازبیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم
  • 0 تاپیک
   0 پست ها
  • بدون موضوع

  • زبان های خارجی
   انجمن زبان های خارجی جهت گفت و گو کاربران و هم اندیشی علاقه مندان به بحث زبان های خارجی در ارتباط با نوشته های سایت و موضوعات زبان های خارجی در کشور ایران برپا گردیده و مکانی است برای ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده شما و همچنین ارائه مطالب زیبا و جذاب به نام شما در سایت . بدیهی است مطالب ارائه شده در انجمن زبان های خارجی باید تابع قوانین کشور باشد و صرفاً نظر نویسنده مطلب بوده و نشر آن به منزله تایید گردانندگان سایت نیست بلکه به منزله بازخورد خوانندگان و ارائه نظرات پیرامون آن میباشد. مشارکت , پیشنهادات و انتقادات سازنده شما کمک شایانی به ما خواهد بود  در ارائه بهتر انجمن زبان های خارجی . انجمن ها مکانی است برای گفتن واگویه ها و آنچه در ذهن و قلب شماست مکانی برای دوستانی که جز قلم و کاغذ خود وسیله دیگری برای نشر اثر خود نداشته و جای دیگری نمیشناسند. انجمن ها مکانی است برای ارائه نظرات و بازخوردها به دور از تعصبات . انجمن ها مکانی است برای بزرگ اندیشیدن و زیبا گفتن . در انتها با خوانش غزلی زیبا از حافظ منتظر شما هستیم.
   بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیمفلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
   اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزدمن و ساقی به هم سازيم و بنیادش براندازیم
   شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیمنسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم
   چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوشکه دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم
   صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب اندازبود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم
   یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌بافدبیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم
   بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانهکه از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم
   سخندانی و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیرازبیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم
  • 1 تاپیک
   1 پست ها
  • توسط Daisyunils Daisyunils Daisyunils Daisyunils 1 هفته، 5 روز پیش