ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ راﺳﺦ

ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ راﺳﺦ – کارآفرین – شرکتی با برند تولیدارو

‫ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ راﺳﺦ کارآفرین ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو‬ ‫در ﻣﺮداد ﻣﺎه ۱۳۴۱ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم. ﭘﺪرم داروﺳﺎز و…

بیشتر بخوانید »
بستن