فومن شیمی

فومن شیمی – کارآفرینی سید عباس موسوی رهپیما

فومن شیمی مهندس سید عباس موسوی رهپیما از نخبگان تولید و افتخار صنعت ایران به سال ۱۳۱۷ از خاندانی اصیل…

بیشتر بخوانید »
بستن