اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر-گاج -گروه آموزشی جوکار

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎرﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ گاج ‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر ﺑﺎ روش ﻫﺎی وﯾﮋه اش ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﮐﻨﮑﻮری…

بیشتر بخوانید »
بستن