تیپ های شخصیتی

شخصیت شناسی علمی – تیپهای شخصیتی MBTI – تیپ ‏istp

شخصیت شناسی بر اساس MBTI کارکردها : درونگرا – حسی – فکری – ملاحظه کننده عنوان : صنعتگر توصیف : با امکانات موجود…

بیشتر بخوانید »

شخصیت شناسی علمی – تیپهای شخصیتی MBTI – تیپ ISTJ

شخصیت شناسی بر اساس MBTI کارکردها : درونگرا – حسی – فکری – داوری کننده عنوان : بازپرس توصیف : عجله نکنید، ولی…

بیشتر بخوانید »

شخصیت شناسی علمی – تیپهای شخصیتی MBTI – تیپ ISFP

شخصیت شناسی بر اساس MBTI کارکردها : درونگرا – حسی – احساسی – ملاحظه کننده عنوان : هنرمند توصیف : هدایا هر چند…

بیشتر بخوانید »

شخصیت شناسی علمی – تیپهای شخصیتی MBTI – تیپ ISFJ

شخصیت شناسی بر اساس MBTI کارکردها : درونگرا – حسی – احساسی – داوری کننده عنوان : مدافع توصیف : انجام وظیفه، افتخار…

بیشتر بخوانید »

شخصیت شناسی علمی – تیپهای شخصیتی MBTI تیپ INTP

شخصیت شناسی بر اساس MBTI کارکردها : درونگرا – شمّی – فکری – ملاحظه کننده عنوان : مهندس توصیف : نبوغ در حل…

بیشتر بخوانید »

شخصیت شناسی علمی – تیپهای شخصیتی MBTI – تیپ INTJ

شخصیت شناسی بر اساس MBTI کارکردها : درونگرا – شمّی – فکری – داوری کننده عنوان : برنامه ریز توصیف : شایستگی +…

بیشتر بخوانید »

شخصیت شناسی علمی – تیپهای شخصیتی MBTI – تیپ INFP

شخصیت شناسی بر اساس MBTI کارکردها : درونگرا – شمّی – احساسی – ملاحظه کننده عنوان : رؤیاپرداز توصیف : آرام و پر…

بیشتر بخوانید »

شخصیت شناسی علمی – تیپهای شخصیتی MBTI – تیپ INFJ

شخصیت شناسی بر اساس MBTI کارکردها : درونگرا – شمّی – احساسی – داوری کننده عنوان : محرم راز توصیف : تسریع کننده…

بیشتر بخوانید »

شخصیت شناسی علمی – تیپهای شخصیتی MBTI – تیپ ESTP

شخصیت شناسی براساس MBTI کارکردها : برونگرا – حسی – فکری – ملاحظه کننده عنوان : متقاعد کننده توصیف : بیایید مشغول شویم!…

بیشتر بخوانید »

شخصیت شناسی علمی – تیپهای شخصیتی MBTI – تیپ ESTJ

شخصیت شناسی براساس MBTI کارکردها : برونگرا – حسی – فکری – داوری کننده عنوان : ناظر توصیف : اهل تجارت و کسب…

بیشتر بخوانید »
بستن