سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

عکاسی

هنری کارتیه برسون

هنری کارتیه برسون عکاس فرانسوی، در ۲۲ آگوست ۱۹۰۸ به دنیا آمد. برسون در ابداع و گسترش فوتوژورنالیسم (عکاسی خبری) و…