سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

فردوسی

فردوسی و شاهنامه

ابوالقاسم فردوسی توسی (۳۲۹ هجری قمری – ۴۱۶ هجری قمری، در توس خراسان)، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ…