دکلمه گزیده غزلیات شمس

سروش -گزیده غزلیات شمس با دکلمه دکتر سروش غزل ۱۶۳

سروش بروید ای حریفان بکشید یار ما را                        …

بیشتر بخوانید »

سروش -گزیده غزلیات شمس با دکلمه دکتر سروش غزل ۱۶۲

غزلیات شمس تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را تو مرا جان و جهانی چه کنم…

بیشتر بخوانید »

سروش -گزیده غزلیات شمس با دکلمه دکتر سروش غزل ۱۴۱

غزلیات شمس دکلمه دکتر سروش جمله یاران تو سنگند و توی مرجان چرا              …

بیشتر بخوانید »

گزیده غزلیات شمس با دکلمه دکتر سروش غزل شماره ۱۴۰

دکلمه دکتر سروش درد ما را در جهان درمان مبادا بی‌شما                  …

بیشتر بخوانید »

گزیده غزلیات شمس با دکلمه دکتر سروش غزل شماره ۱۴

دکلمه دکتر سروش بر گزیده غزلیات شمس ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما          …

بیشتر بخوانید »

گزیده غزلیات شمس با دکلمه دکتر سروش غزل شماره ۱

دکلمه دکتر سروش بر گزیده غزلیات شمس ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها              …

بیشتر بخوانید »
بستن