سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

خیام

دمی با خیام

عمر خیام در سدهٔ پنجم هجری قمری در نیشابور زاده شد. فقه را در میان‌سالی در محضر امام موفق نیشابوری آموخت؛ حدیث،…