سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

صادق چوبک

صادق چوبک

صادق چوبکزندگی و آثار: صادق چوبک ، فرزند آقا محمد اسماعیل (بازرگان) و رقیه سلطان در ۱۲ تیرماه سال ۱۲۹۵ ه.ش در…