سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

صادق هدایت

صادق هدایت

«من همان قدر از شرح حال خودم شرَم می‌کنم که در مقابل تبلیغات امریکایی مآبانه. آیا دانستن تاریخ تولدم به درد چه کسی…