سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

حکیم ارد

حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگارد بزرگ ( OROD BOZORG )حکیم ارد بزرگ بی تردید بزرگترین فیلسوف حال حاضر جهان و چهارمین حکیم…