سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

جعفر شهری

جعفر شهری و شکر تلخ

کتاب شکر تلخ نوشته جعفر شهری سه رمان از رمان‌های او یعنی شکر تلخ، گزنه و قلم سرنوشت را باید سه‌گانه‌ای دانست که…