سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

احمد شاملو

احمد شاملو

زندگی نامه احمد شاملواحمد شاملو در ۲۱ آذر ۱۳۰۴ در  خیابان صفی علیشاه تهران متولد شد. پدرش حیدر…