سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

هنر

هگل – سرگذشت فلسفه

هگل همه چیز جهان و تاریخ جهان را تطور چیزی غیرمادی و فرایندی تاریخی می‌دانست که در خودآگاهی فراهم آمده و از فلسفه‌ی…

شلینگ – سرگذشت فلسفه

فردریش شلینگ (۱۷۷۵-۱۸۵۴) در آلمان به دنیا آمد. فرزند کشیش لوتری بود و پدرش دو سال پس از تولد او استاد زبان‌های شرقی…

فیخته – سرگذشت فلسفه

به عقیده‌ی فیخته شناخت انسان حاصل واقعیت تجربی نیست بلکه، برعکس، جهان تجربی آفریده‌ی ذهن انسان است. یوهان گوتلیب…