ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر

ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر – ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ – ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﭙﻬﺮ آﺳیا

ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر،ورﺷﮑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪ !‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر یک کارآفرین اﺳﺖ ﮐﻪ از ۲۷ ﺳﺎﻟﮕﯽ وارد ﺣﻮزه ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﺪه…

بیشتر بخوانید »
بستن