ﺷﻬﺮام ﻓﺨﺎر

شهرام فخار -کارآفرین ایرانی -رستوران های زنجیره ای پدر خوب

شهرام فخار ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎرش ﻓﺴﺖ ﻓﻮدﻫﺎی ﻣﻀﺮ را ﺑﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﺿﺮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﭘﺪر شهرام فخار ﺑﺎ…

بیشتر بخوانید »
بستن