عباس برزگر

عباس برزگر-کارآفرین-دهکده گردشگری اقامتی عباس برزگر

‫ﻋﺒﺎس ﺑﺮزﮔﺮ کارآفرین ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ روﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮی‬ ‫۹ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎراﻧﯽ دو ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار آﻟﻤﺎﻧﯽ…

بیشتر بخوانید »
بستن