جمیله صادقی

جمیله صادقی-شرکت تاکسی سرویس بانوان

  ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ  تاکسی سرویس بانوان  در اﯾﺮان‬ ‫ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ در ۱۳۳۷ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮج و در…

بیشتر بخوانید »
بستن