سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

گروه های خونی

گروه خونی AB

گروه خونی ABاین گروه خونی شاید بیش از هزار سال نیست که پیدا شده است و فقط ۲ الی ۵ درصد از جمعیت کل جهان دارای…

گروه خونی B

گروه خونی Bاین گروه خونی در زمانی تکامل یافت که انسانها بیشتر سفر می کردند و حاصل مهاجرت انسانها به مناطق…

گروه خونی A

گروه خونی Aاین گروه خونی کمی دیرتر از گروه خونی O تکامل یافته است، یعنی زمانی که بشر به جای شکار، کشاورزی می…

گروه خونی O

گروه خونی Oافراد این گروه نخستین انسانهایی بوده اند که پا به عرصه این جهان گذاشته اند. انسانهای غارنشینی بوده…