سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

هوش و حافظه

هوش بصری

هوش بصری یا هوش دیداری ، فضایی چیست؟این نوع هوش توانایی درک پدیده های دیداری است. یعنی…