سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

سیارات

مریخ: سیاره عشق

مریخ سیاره عمل دایره البروج است.  «سیاره سرخ» پس از همه، باید بسیار آتشین باشد و مریخ نا امید نمی کند. انرژی،…

ماه: حاکم احساسات

از آنجا که ماه نزدیک ترین سیاره به زمین است، این قمر عینا به دور دایره البروج حرکت می کند و مدار خود را در کمتر از…