سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

مقدماتی

آموزش مقدماتی نقشه کشی صنعتی شامل تشریح نکاتی مربوط به مفاهیم نقطه , خط , صفحه و ترسیم مکعب با استفاده از مفاهیم فوق