سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

حجم و فرم

آموزش مفهوم حجم در نقشه کشی صنعتی و ترسیم احجام و فرم های هندسی و فضایی