سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

آشپزی شیرازی

آشپزی شیرازی – رنگینک

آشپزی شیرازی مواد لازم رنگینک •    ۵۰۰ گرم آرد گندم •    ۳۰۰ گرم روغن •    ۱۳۰ گرم خاکه قند •    ۵۰۰ گرم رطب…