آموزشزبان انگلیسی

کلمات و لغات پر کاربرد و روزمره انگلیسی – ۴۰۰۰ لغت – بخش اول

کلمات و لغات پر کابرد و روزمره  , با معنای هر کدام  در خصوص یادگیری و آموزش زبان انگلیسی و یا هر زبان دیگری , بعنوان یک منبع مکمل و قابل استفاده در اختیار شما قرار گرفته است .

۴۰۰۰ کلمه و لغت پر کاربرد در زبان انگلیسی

بخش اول

۱-       the  (حرف اضافه)

۲-       be بودن

۳-       and و

۴-       of از

۵-       a یکی

۶-       in به

۷-       to به

۸-       have داشتن

۹-       it آن

۱۰-    I من

۱۱-    that که

۱۲-    for برای

۱۳-    you شما

۱۴-    he او

۱۵-    with با

۱۶-    on بر

۱۷-    do انجام دادن

۱۸-    say گفتن

۱۹-    this این

۲۰-    they آنها

۲۱-    at در

۲۲-    but اما

۲۳-    we ما

۲۴-    his او

۲۵-    from از

۲۶-    not نه

۲۷-    by توسط

۲۸-    she او

۲۹-    or یا

۳۰-    as مانند

۳۱-    what چه

۳۲-    go رفتن

۳۳-    their شان

۳۴-    can می تواند

۳۵-    who که

۳۶-    get رسیدن

۳۷-    if اگر

۳۸-    would خواهد بود

۳۹-    her او

۴۰-    all تمام

۴۱-    my من

۴۲-    make ساخت

۴۳-    about در باره

۴۴-    know دانستن

۴۵-    will اراده

۴۶-    up بالا

۴۷-    one یک

۴۸-    time زمان

۴۹-    there آنجا

۵۰    year سال

۵۱-    so پس

۵۲-    think فکر کردن

۵۳-    when وقتی که

۵۴-    which که

۵۵-    them آنها

۵۶-    some برخی از

۵۷-    me به من

۵۸-    people مردم

۵۹-    take گرفتن

۶۰-    out خارج

۶۱-    into به

۶۲-    just فقط

۶۳-    see دیدن

۶۴-    him او را

۶۵-    your خود را

۶۶-    come رسیدن

۶۷-    could میتوانست

۶۸-    now اکنون

۶۹-    than نسبت به

۷۰-    like مانند

۷۱-    other دیگر

۷۲-    how چگونه

۷۳-    then سپس

۷۴-    its آن

۷۵-    our ما

۷۶-    two دو

۷۷-    more بیشتر

۷۸-    these اینها

۷۹-    want خواست

۸۰-    way راه

۸۱-    look نگاه

۸۲-    first اولین

۸۳-    also همچنین

۸۴-    new جدید

۸۵-    because زیرا

۸۶-    day روز

۸۷-    use استفاده

۸۸-    no هیچ

۸۹-    man مرد

۹۰-    find پیدا کردن

۹۱-    here اینجا

۹۲-    thing چیز

۹۳-    give دادن

۹۴-    many بسیاری

۹۵-    well خوب

۹۶-    only فقط

۹۷-    those کسانی که

۹۸-    tell گفتن

۹۹-    very بسیار

۱۰۰-  even حتی

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
۴۰۰۰ لغت پر کاربرد انگلیسی – سانیبا-۱-۱

۱۰۱-  back پشت

۱۰۲-  any هر

۱۰۳-  good خوب

۱۰۴-  woman زن

۱۰۵-  through از طریق

۱۰۶-  us ما

۱۰۷-  life زندگی

۱۰۸-  child کودک

۱۰۹-  work کار

۱۱۰-  down پایین

۱۱۱-  may ممکن است

۱۱۲-  after پس از

۱۱۳-  should باید

۱۱۴-  call صدا

۱۱۵-  world جهان

۱۱۶-  over روی

۱۱۷-  school مدرسه

۱۱۸-  still هنوز

۱۱۹-  try امتحان

۱۲۰-  last آخر

۱۲۱-  ask پرسیدن

۱۲۲-  need نیاز

۱۲۳-  too هم

۱۲۴-  feel احساس

۱۲۵-  three سه

۱۲۶-  state دولت

۱۲۷-  never هرگز

۱۲۸-  become شدن

۱۲۹-  between میان

۱۳۰-  high زیاد

۱۳۱-  really واقعا

۱۳۲-  something چیزی

۱۳۳-  most بیشترین

۱۳۴-  another دیگر

۱۳۵-  much بسیار

۱۳۶-  family خانواده

۱۳۷-  own خود

۱۳۸-  leave مرخصی

۱۳۹-  put قرار دادن

۱۴۰-  old قدیمی

۱۴۱-  while در حین

۱۴۲-  mean متوسط

۱۴۳-  keep نگاه داشتن

۱۴۴-  student دانشجو

۱۴۵-  why چرا

۱۴۶-  let اجازه

۱۴۷-  great بزرگ

۱۴۸-  same همان

۱۴۹-  big بزرگ

۱۵۰-  group گروه

۱۵۱-  begin شروع

۱۵۲-  seem به نظر می رسد

۱۵۳-  country کشور

۱۵۴-  help کمک

۱۵۵-  talk صحبت

۱۵۶-  where جایی که

۱۵۷-  turn نوبت

۱۵۸-  problem مشکل

۱۵۹-  every هر

۱۶۰-  start شروع

۱۶۱-  hand دست

۱۶۲-  might قدرت

۱۶۳-  American امریکایی

۱۶۴-  show نشان

۱۶۵-  part بخش

۱۶۶-  against در برابر

۱۶۷-  place محل

۱۶۸-  such چنین

۱۶۹-  again دوباره

۱۷۰-  few کمی از

۱۷۱-  case مورد

۱۷۲-  week هفته

۱۷۳-  company شرکت

۱۷۴-  system سیستم

۱۷۵-  each هر

۱۷۶-  right راست

۱۷۷-  program برنامه

۱۷۸-  hear شنیدن

۱۷۹-  question سوال

۱۸۰-  during در طی

۱۸۱-  play بازی

۱۸۲-  government دولت

۱۸۳-  run دویدن

۱۸۴-  small کوچک

۱۸۵-  number شماره

۱۸۶-  off خاموش

۱۸۷-  always همیشه

۱۸۸-  move حرکت

۱۸۹-  night شب

۱۹۰-  live زنده

۱۹۱-  Mr آقای

۱۹۲-  point نقطه

۱۹۳-  believe باور

۱۹۴-  hold نگه داشتن

۱۹۵-  today امروز

۱۹۶-  bring را

۱۹۷-  happen اتفاق می افتد

۱۹۸-  next بعد

۱۹۹-  without بدون

۲۰۰-  before قبل از

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
۴۰۰۰ لغت پر کاربرد انگلیسی – سانیبا-۱-۲

۲۰۱-  large بزرگ

۲۰۲-  million میلیون

۲۰۳-  must باید

۲۰۴-  home خانه

۲۰۵-  under تحت

۲۰۶-  water اب

۲۰۷-  room اتاق

۲۰۸-  write نوشتن

۲۰۹-  mother مادر

۲۱۰-  area منطقه

۲۱۱-  national ملی

۲۱۲-  money پول

۲۱۳-  story داستان

۲۱۴-  young جوان

۲۱۵-  fact حقیقت

۲۱۶-  month ماه

۲۱۷-  different مختلف

۲۱۸-  lot خیلی

۲۱۹-  study مطالعه

۲۲۰-  book کتاب

۲۲۱-  eye چشم

۲۲۲-  job کار

۲۲۳-  word کلمه

۲۲۴-  though اگر چه

۲۲۵-  business تجارت

۲۲۶-  issue موضوع

۲۲۷-  side سمت

۲۲۸-  kind نوع

۲۲۹-  four چهار

۲۳۰-  head سر

۲۳۱-  far دور از

۲۳۲-  black سیاه

۲۳۳-  long طولانی

۲۳۴-  both هر دو

۲۳۵-  little کوچک

۲۳۶-  house خانه

۲۳۷-  yes بله

۲۳۸-  since پس از

۲۳۹-  provide ارائه

۲۴۰-  service سرویس

۲۴۱-  around در اطراف

۲۴۲-  friend دوست

۲۴۳-  important مهم

۲۴۴-  father پدر

۲۴۵-  sit نشستن

۲۴۶-  away دور

۲۴۷-  until تا

۲۴۸-  power قدرت

۲۴۹-  hour ساعت

۲۵۰-  game بازی

۲۵۱-  often غالبا

۲۵۲-  yet هنوز

۲۵۳-  line خط

۲۵۴-  political سیاسی

۲۵۵-  end پایان

۲۵۶-  among در میان

۲۵۷-  ever همیشه

۲۵۸-  stand ایستادن

۲۵۹-  bad بد

۲۶۰-  lose از دست دادن

۲۶۱-  however اما

۲۶۲-  member عضو

۲۶۳-  pay پرداخت

۲۶۴-  law قانون

۲۶۵-  meet ملاقات

۲۶۶-  car اتومبیل

۲۶۷-  city شهرستان

۲۶۸-  almost تقریبا

۲۶۹-  include عبارتند از

۲۷۰-  continue ادامه

۲۷۱-  set مجموعه

۲۷۲-  later بعد

۲۷۳-  community انجمن

۲۷۴-  name نام

۲۷۵-  five پنج

۲۷۶-  once یک بار

۲۷۷-  white سفید

۲۷۸-  least کمترین

۲۷۹-  president رئیس جمهور

۲۸۰-  learn یاد بگیرند

۲۸۱-  real واقعی

۲۸۲-  change تغییر

۲۸۳-  team تیم

۲۸۴-  minute دقیقه

۲۸۵-  best بهترین

۲۸۶-  several چند

۲۸۷-  idea فکر

۲۸۸-  kid بچه

۲۸۹-  body بدن

۲۹۰-  information اطلاعات

۲۹۱-  nothing هیچ

۲۹۲-  ago پیش

۲۹۳-  lead رهبری

۲۹۴-  social اجتماعی

۲۹۵-  understand فهمیدن

۲۹۶-  whether چه

۲۹۷-  watch ساعت

۲۹۸-  together با هم

۲۹۹-  follow دنبال کردن

۳۰۰-  parent پدر یا مادر

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
۴۰۰۰ لغت پر کاربرد انگلیسی – سانیبا-۱- ۳

۳۰۱-  stop توقف

۳۰۲-  face صورت

۳۰۳-  anything هر چیزی

۳۰۴-  create ساختن

۳۰۵-  public عمومی

۳۰۶-  already قبلا

۳۰۷-  speak صحبت کردن

۳۰۸-  others دیگران

۳۰۹-  read خواندن

۳۱۰-  level سطح

۳۱۱-  allow اجازه دادن

۳۱۲-  add اضافه کردن

۳۱۳-  office دفتر

۳۱۴-  spend خرج کردن

۳۱۵-  door درب

۳۱۶-  health سلامت

۳۱۷-  person شخص

۳۱۸-  art هنر

۳۱۹-  sure مطمئن

۳۲۰-  war جنگ

۳۲۱-  history تاریخ

۳۲۲-  party حزب

۳۲۳-  within در داخل

۳۲۴-  grow رشد

۳۲۵-  result نتیجه

۳۲۶-  open باز

۳۲۷-  morning صبح

۳۲۸-  walk راه رفتن

۳۲۹-  reason دلیل

۳۳۰-  low کم

۳۳۱-  win پیروزی

۳۳۲-  research پژوهش

۳۳۳-  girl دختر

۳۳۴-  guy مرد

۳۳۵-  early در اوایل

۳۳۶-  food غذا

۳۳۷-  moment لحظه

۳۳۸-  himself خود

۳۳۹-  air هوا

۳۴۰-  teacher معلم

۳۴۱-  force مجبور

۳۴۲-  offer ارائه

۳۴۳-  enough کافی

۳۴۴-  education آموزش و پرورش

۳۴۵-  across در میان

۳۴۶-  although اگر چه

۳۴۷-  remember به یاد داشته باشید

۳۴۸-  foot پا

۳۴۹-  second دوم

۳۵۰-  boy پسر

۳۵۱-  maybe شاید

۳۵۲-  toward نسبت به

۳۵۳-  able قادر

۳۵۴-  age سن

۳۵۵-  policy سیاست

۳۵۶-  everything همه چیز

۳۵۷-  love عشق

۳۵۸-  process روند

۳۵۹-  music موسیقی

۳۶۰-  including از جمله

۳۶۱-  consider در نظر

۳۶۲-  appear به نظر می رسد

۳۶۳-  actually در حقیقت

۳۶۴-  buy خرید

۳۶۵-  probably شاید

۳۶۶-  human انسانی

۳۶۷-  wait صبر کردن

۳۶۸-  serve خدمت

۳۶۹-  market بازار

۳۷۰-  die مردن

۳۷۱-  send ارسال

۳۷۲-  expect انتظار

۳۷۳-  sense حس

۳۷۴-  build ساختن

۳۷۵-  stay ماندن

۳۷۶-  fall سقوط

۳۷۷-  oh اوه

۳۷۸-  nation ملت

۳۷۹-  plan طرح

۳۸۰-  cut قطع

۳۸۱-  college کالج

۳۸۲-  interest علاقه

۳۸۳-  death مرگ

۳۸۴-  course دوره

۳۸۵-  someone کسی

۳۸۶-  experience تجربه

۳۸۷-  behind پشت سر

۳۸۸-  reach رسیدن به

۳۸۹-  local محلی

۳۹۰-  kill کشتن

۳۹۱-  six شش

۳۹۲-  remain ماندن

۳۹۳-  effect اثر

۳۹۴-  yeah آره

۳۹۵-  suggest نشان می دهد

۳۹۶-  class کلاس

۳۹۷-  control کنترل

۳۹۸-  raise بالا بردن

۳۹۹-  care مراقبت

۴۰۰-  perhaps شاید

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
۴۰۰۰ لغت پر کاربرد انگلیسی – سانیبا-۱- ۴

۴۰۱-  late دیر

۴۰۲-  hard سخت

۴۰۳-  field رشته

۴۰۴-  else دیگر

۴۰۵-  pass عبور

۴۰۶-  former سابق

۴۰۷-  sell فروختن

۴۰۸-  major عمده

۴۰۹-  sometimes گاهی

۴۱۰-  require نیاز

۴۱۱-  along همراه

۴۱۲-  development توسعه

۴۱۳-  themselves خودشان

۴۱۴-  report گزارش

۴۱۵-  role نقش

۴۱۶-  better بهتر

۴۱۷-  economic اقتصادی

۴۱۸-  effort تلاش

۴۱۹-  decide تصمیم گیری

۴۲۰-  rate نرخ

۴۲۱-  strong قوی

۴۲۲-  possible ممکن

۴۲۳-  heart قلب

۴۲۴-  drug دارو

۴۲۵-  leader رهبر

۴۲۶-  light نور

۴۲۷-  voice صدا

۴۲۸-  wife زن

۴۲۹-  whole تمام

۴۳۰-  police پلیس

۴۳۱-  mind ذهن

۴۳۲-  finally سرانجام

۴۳۳-  pull کشیدن

۴۳۴-  return برگشت

۴۳۵-  free رایگان

۴۳۶-  military نظامی

۴۳۷-  price قیمت

۴۳۸-  less کمتر

۴۳۹-  according مطابق

۴۴۰-  decision تصمیم

۴۴۱-  explain توضیح

۴۴۲-  son پسر

۴۴۳-  hope امید

۴۴۴-  develop توسعه

۴۴۵-  view نظر

۴۴۶-  relationship ارتباط

۴۴۷-  carry بردن

۴۴۸-  town شهر

۴۴۹-  road جاده

۴۵۰-  drive راندن

۴۵۱-  arm بازو

۴۵۲-  TRUE TRUE

۴۵۳-  federal فدرال

۴۵۴-  break شکستن

۴۵۵-  difference تفاوت

۴۵۶-  thank تشکر

۴۵۷-  receive گرفتن

۴۵۸-  value ارزش

۴۵۹-  international بین المللی

۴۶۰-  building ساختمان

۴۶۱-  action اقدام

۴۶۲-  full کامل

۴۶۳-  model مدل

۴۶۴-  join پیوستن

۴۶۵-  season فصل

۴۶۶-  society جامعه

۴۶۷-  tax مالیات

۴۶۸-  director مدیر

۴۶۹-  position موقعیت

۴۷۰-  player نوازنده

۴۷۱-  agree موافقت

۴۷۲-  especially به خصوص

۴۷۳-  record رکورد

۴۷۴-  pick کلنگ

۴۷۵-  wear پوشیدن

۴۷۶-  paper مقاله

۴۷۷-  special ویژه

۴۷۸-  space فضا

۴۷۹-  ground زمین

۴۸۰-  form فرم

۴۸۱-  support پشتیبانی

۴۸۲-  event واقعه

۴۸۳-  official رسمی

۴۸۴-  whose که

۴۸۵-  matter ماده

۴۸۶-  everyone هر کس

۴۸۷-  center مرکز

۴۸۸-  couple زن و شوهر

۴۸۹-  site محل

۴۹۰-  project پروژه

۴۹۱-  hit اصابت

۴۹۲-  base پایه

۴۹۳-  activity فعالیت

۴۹۴-  star ستاره

۴۹۵-  table جدول

۴۹۶-  court دادگاه

۴۹۷-  produce محصول

۴۹۸-  eat خوردن

۴۹۹-  teach آموزش

۵۰۰-  oil نفت

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
۴۰۰۰ لغت پر کاربرد انگلیسی – سانیبا-۱- ۵

۵۰۱-  half نیم

۵۰۲-  situation وضعیت

۵۰۳-  easy ساده

۵۰۴-  cost هزینه

۵۰۵-  industry صنعت

۵۰۶-  figure شکل

۵۰۷-  street خیابان

۵۰۸-  image تصویر

۵۰۹-  itself خود

۵۱۰-  phone تلفن

۵۱۱-  either هر دو

۵۱۲-  data اطلاعات

۵۱۳-  cover پوشش

۵۱۴-  quite کاملا

۵۱۵-  picture عکس

۵۱۶-  clear روشن

۵۱۷-  practice عمل

۵۱۸-  piece قطعه

۵۱۹-  land زمین

۵۲۰-  recent اخیر

۵۲۱-  describe توصیف

۵۲۲-  product محصول

۵۲۳-  doctor دکتر

۵۲۴-  wall دیوار

۵۲۵-  patient بیمار

۵۲۶-  worker کارگر

۵۲۷-  news اخبار

۵۲۸-  test آزمون

۵۲۹-  movie سینما

۵۳۰-  certain معین

۵۳۱-  north شمال

۵۳۲-  personal شخصی

۵۳۳-  simply بسادگی

۵۳۴-  third سوم

۵۳۵-  technology تکنولوژی

۵۳۶-  catch گرفتن

۵۳۷-  step گام

۵۳۸-  baby کودک

۵۳۹-  computer کامپیوتر

۵۴۰-  type نوع

۵۴۱-  attention توجه

۵۴۲-  draw قرعه کشی

۵۴۳-  film فیلم

۵۴۴-  Republican جمهوری

۵۴۵-  tree درخت

۵۴۶-  source منبع

۵۴۷-  red قرمز

۵۴۸-  nearly تقریبا

۵۴۹-  organization سازمان

۵۵۰-  choose را انتخاب کنید

۵۵۱-  cause علت

۵۵۲-  hair مو

۵۵۳-  century قرن

۵۵۴-  evidence مدرک

۵۵۵-  window پنجره

۵۵۶-  difficult دشوار

۵۵۷-  listen گوش دادن

۵۵۸-  soon بزودی

۵۵۹-  culture فرهنگ

۵۶۰-  billion بیلیون

۵۶۱-  chance شانس

۵۶۲-  brother برادر

۵۶۳-  energy انرژی

۵۶۴-  period دوره

۵۶۵-  summer تابستان

۵۶۶-  realize تحقق بخشیدن

۵۶۷-  hundred صد

۵۶۸-  available موجود

۵۶۹-  plant گیاه

۵۷۰-  likely احتمالا

۵۷۱-  opportunity فرصت

۵۷۲-  term مدت

۵۷۳-  short کوتاه

۵۷۴-  letter نامه

۵۷۵-  condition شرط

۵۷۶-  choice انتخاب

۵۷۷-  single تک

۵۷۸-  rule رد

۵۷۹-  daughter دختر

۵۸۰-  administration حکومت

۵۸۱-  south جنوب

۵۸۲-  husband شوهر

۵۸۳-  Congress کنگره

۵۸۴-  floor طبقه

۵۸۵-  campaign کمپین

۵۸۶-  material ماده

۵۸۷-  population جمعیت

۵۸۸-  economy اقتصاد

۵۸۹-  medical پزشکی

۵۹۰-  hospital بیمارستان

۵۹۱-  church کلیسا

۵۹۲-  close نزدیک

۵۹۳-  thousand هزار

۵۹۴-  risk خطر

۵۹۵-  current جریان

۵۹۶-  fire آتش

۵۹۷-  future بعدی

۵۹۸-  wrong اشتباه

۵۹۹-  involve شامل

۶۰۰-  defense دفاع

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
۴۰۰۰ لغت پر کاربرد انگلیسی – سانیبا-۱- ۶

۶۰۱-  anyone هر کس

۶۰۲-  increase افزایش

۶۰۳-  security امنیت

۶۰۴-  bank بانک

۶۰۵-  myself خودم

۶۰۶-  certainly قطعا

۶۰۷-  west غرب

۶۰۸-  sport ورزش

۶۰۹-  board تخته

۶۱۰-  seek به دنبال

۶۱۱-  per در هر

۶۱۲-  subject موضوع

۶۱۳-  officer افسر

۶۱۴-  private خصوصی

۶۱۵-  rest استراحت

۶۱۶-  behavior رفتار

۶۱۷-  deal برخورد

۶۱۸-  performance کارایی

۶۱۹-  fight جنگ

۶۲۰-  throw پرتاب

۶۲۱-  top بالا

۶۲۲-  quickly سریعا

۶۲۳-  past گذشته

۶۲۴-  goal هدف

۶۲۵-  bed بستر

۶۲۶-  order نظم

۶۲۷-  author نویسنده

۶۲۸-  fill پر کردن

۶۲۹-  represent نشان دادن

۶۳۰-  focus کانون

۶۳۱-  foreign خارجی

۶۳۲-  drop رها کردن

۶۳۳-  blood خون

۶۳۴-  upon بر

۶۳۵-  agency نمایندگی

۶۳۶-  push فشار

۶۳۷-  nature طبیعت

۶۳۸-  color رنگ

۶۳۹-  recently تازه

۶۴۰-  store ذخیره

۶۴۱-  reduce کاستن

۶۴۲-  sound صدا

۶۴۳-  note یادداشت

۶۴۴-  fine خوب

۶۴۵-  near نزدیک

۶۴۶-  movement جنبش

۶۴۷-  page صفحه

۶۴۸-  enter وارد شدن

۶۴۹-  share سهم

۶۵۰-  common مشترک

۶۵۱-  poor فقیر

۶۵۲-  natural طبیعی

۶۵۳-  race نژاد

۶۵۴-  concern علاقه

۶۵۵-  series سلسله

۶۵۶-  significant قابل توجه

۶۵۷-  similar مشابه

۶۵۸-  hot داغ

۶۵۹-  language زبان

۶۶۰-  usually معمولا

۶۶۱-  response پاسخ

۶۶۲-  dead مرده

۶۶۳-  rise بالا رفتن

۶۶۴-  animal حیوانی

۶۶۵-  factor عامل

۶۶۶-  decade دهه

۶۶۷-  article مقاله

۶۶۸-  shoot شلیک

۶۶۹-  east شرق

۶۷۰-  save صرفه جویی

۶۷۱-  seven هفت

۶۷۲-  artist هنرمند

۶۷۳-  scene صحنه

۶۷۴-  stock موجودی

۶۷۵-  career حرفه ای

۶۷۶-  despite با وجود

۶۷۷-  central مرکزی

۶۷۸-  eight هشت

۶۷۹-  thus بنابر این

۶۸۰-  treatment درمان

۶۸۱-  beyond خارج از

۶۸۲-  happy خوشحال

۶۸۳-  exactly کاملا

۶۸۴-  protect محافظت

۶۸۵-  approach روش

۶۸۶-  lie دروغ

۶۸۷-  size اندازه

۶۸۸-  dog سگ

۶۸۹-  fund صندوق

۶۹۰-  serious جدی

۶۹۱-  occur رخ می دهد

۶۹۲-  media رسانه ها

۶۹۳-  ready اماده

۶۹۴-  sign امضاء

۶۹۵-  thought فکر

۶۹۶-  list فهرست

۶۹۷-  individual فرد

۶۹۸-  simple ساده

۶۹۹-  quality کیفیت

۷۰۰-  pressure فشار

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
۴۰۰۰ لغت پر کاربرد انگلیسی – سانیبا-۱- ۷

۷۰۱-  accept پذیرفتن

۷۰۲-  answer پاسخ

۷۰۳-  resource منابع

۷۰۴-  identify شناسایی

۷۰۵-  left سمت چپ

۷۰۶-  meeting جلسه

۷۰۷-  determine مشخص کردن

۷۰۸-  prepare آماده

۷۰۹-  disease مرض

۷۱۰-  whatever هر چه

۷۱۱-  success موفقیت

۷۱۲-  argue استدلال

۷۱۳-  cup فنجان

۷۱۴-  particularly ویژه

۷۱۵-  amount مقدار

۷۱۶-  ability توانایی

۷۱۷-  staff کارکنان

۷۱۸-  recognize شناختن

۷۱۹-  indicate نشان دادن

۷۲۰-  character شخصیت

۷۲۱-  growth رشد

۷۲۲-  loss فقدان

۷۲۳-  degree درجه

۷۲۴-  wonder تعجب

۷۲۵-  attack حمله

۷۲۶-  herself خودش

۷۲۷-  region منطقه

۷۲۸-  television تلویزیون

۷۲۹-  box جعبه

۷۳۰-  TV تلویزیون

۷۳۱-  training پرورش

۷۳۲-  pretty قشنگ

۷۳۳-  trade تجارت

۷۳۴-  election انتخاب

۷۳۵-  everybody هر کس

۷۳۶-  physical فیزیکی

۷۳۷-  lay غیر روحانی

۷۳۸-  general عمومی

۷۳۹-  feeling احساس

۷۴۰-  standard استاندارد

۷۴۱-  bill لایحه

۷۴۲-  message پیام

۷۴۳-  fail شکست

۷۴۴-  outside خارج از

۷۴۵-  arrive رسیدن

۷۴۶-  analysis تحلیل

۷۴۷-  benefit سود

۷۴۸-  sex جنسی

۷۴۹-  forward به جلو

۷۵۰-  lawyer وکیل دادگستری

۷۵۱-  present ارائه

۷۵۲-  section بخش

۷۵۳-  environmental محیطی

۷۵۴-  glass شیشه

۷۵۵-  skill مهارت

۷۵۶-  sister خواهر

۷۵۷-  PM    پیام

( علامت PM در زمان، مخفف کلمه Post Meridian است که کلمه post به معنی after که معنای فارسی آن بعد از است و کلمه meridian به معنی noon که معنای فارسی آن ظهر است  این علامت برای ساعت دوازده ظهر تا دوازده نیمه شب استفاده می شود)

۷۵۸-  professor استاد

۷۵۹-  operation عمل

۷۶۰-  financial مالی

۷۶۱-  crime جرم

۷۶۲-  stage مرحله

۷۶۳-  ok خوب

۷۶۴-  compare مقایسه

۷۶۵-  authority قدرت

۷۶۶-  miss از دست

۷۶۷-  design طرح

۷۶۸-  sort نوع

۷۶۹-  act عمل

۷۷۰-  ten ده

۷۷۱-  knowledge دانش

۷۷۲-  gun تفنگ

۷۷۳-  station ایستگاه

۷۷۴-  blue ابی

۷۷۵-  strategy استراتژی

۷۷۶-  clearly به وضوح

۷۷۷-  discuss مورد بحث

۷۷۸-  indeed در واقع

۷۷۹-  truth حقیقت

۷۸۰-  song ترانه

۷۸۱-  example مثال

۷۸۲-  democratic دموکراتیک

۷۸۳-  check چک

۷۸۴-  environment محیط

۷۸۵-  leg پا

۷۸۶-  dark تاریک

۷۸۷-  various مختلف

۷۸۸-  rather بلکه

۷۸۹-  laugh خندیدن

۷۹۰-  guess حدس

۷۹۱-  executive اجرایی

۷۹۲-  prove ثابت کردن

۷۹۳-  hang چسبیدن به

۷۹۴-  entire تمام

۷۹۵-  rock سنگ

۷۹۶-  forget فراموش کردن

۷۹۷-  claim ادعا

۷۹۸-  remove برداشتن

۷۹۹-  manager مدیر

۸۰۰-  enjoy لذت بردن

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
۴۰۰۰ لغت پر کاربرد انگلیسی – سانیبا-۱- ۸

پایان بخش اول لغات و کلمات پر کاربرد انگلیسی – ۴۰۰۰ لغت

در ادامه با ما همراه باشید

سانیبا : همیشه , همه جا , برای همه

ALWAYS , EVERYWHERE , FOR ALL

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 14 =

بستن