آموزشزبان انگلیسی

کلمات و لغات پر کاربرد و روزمره انگلیسی – ۴۰۰۰ لغت – بخش سوم

کلمات و لغات پر کابرد و روزمره  , با معنای هر کدام  در خصوص یادگیری و آموزش زبان انگلیسی و یا هر زبان دیگری , بعنوان یک منبع مکمل و قابل استفاده در اختیار شما قرار گرفته است .

۴۰۰۰ کلمه و لغت پر کاربرد در زبان انگلیسی

بخش سوم

۱۶۰۱-       estate املاک

۱۶۰۲-       guide راهنمایی

۱۶۰۳-       circumstance چگونگی

۱۶۰۴-       snow برف

۱۶۰۵-       English انگلیسی

۱۶۰۶-       politician سیاستمدار

۱۶۰۷-       steal سرقت

۱۶۰۸-       pursue دنبال کردن

۱۶۰۹-       slip لغزش

۱۶۱۰-       percentage در صد

۱۶۱۱-       meat گوشت

۱۶۱۲-       funny خنده دار

۱۶۱۳-       neither هیچ یک

۱۶۱۴-       soil خاک

۱۶۱۵-       surgery عمل جراحی

۱۶۱۶-       correct اصلاح

۱۶۱۷-       Jewish یهودی

۱۶۱۸-       blame سرزنش

۱۶۱۹-       estimate تخمین

۱۶۲۰-       due ناشی از

۱۶۲۱-       basketball بازی بسکتبال

۱۶۲۲-       golf گلف

۱۶۲۳-       investigate بررسی

۱۶۲۴-       crazy دیوانه

۱۶۲۵-       significantly به طور قابل توجهی

۱۶۲۶-       chain زنجیر

۱۶۲۷-       branch شاخه

۱۶۲۸-       combination ترکیب

۱۶۲۹-       frequently غالبا

۱۶۳۰-       governor فرماندار

۱۶۳۱-       relief تسکین

۱۶۳۲-       user کاربر

۱۶۳۳-       dad پدر

۱۶۳۴-       kick پا زدن

۱۶۳۵-       manner روش

۱۶۳۶-       ancient کهن

۱۶۳۷-       silence سکوت

۱۶۳۸-       rating رتبه

۱۶۳۹-       golden طلایی

۱۶۴۰-       motion حرکت

۱۶۴۱-       German آلمانی

۱۶۴۲-       gender جنس

۱۶۴۳-       solve حل کردن

۱۶۴۴-       fee پرداخت

۱۶۴۵-       landscape چشم انداز

۱۶۴۶-       used مورد استفاده قرار

۱۶۴۷-       bowl کاسه

۱۶۴۸-       equal برابر

۱۶۴۹-       forth جلو

۱۶۵۰-       frame قاب

۱۶۵۱-       typical نوعی

۱۶۵۲-       except جز

۱۶۵۳-       conservative محافظه کار

۱۶۵۴-       eliminate حذف

۱۶۵۵-       host میزبان

۱۶۵۶-       hall سالن

۱۶۵۷-       trust اعتماد

۱۶۵۸-       ocean اقیانوس

۱۶۵۹-       row ردیف

۱۶۶۰-       producer تولید کننده

۱۶۶۱-       afford استطاعت

۱۶۶۲-       meanwhile در ضمن

۱۶۶۳-       regime رژیم

۱۶۶۴-       division تقسیم

۱۶۶۵-       confirm تایید

۱۶۶۶-       fix تعمیر

۱۶۶۷-       appeal استیناف

۱۶۶۸-       mirror اینه

۱۶۶۹-       tooth دندان

۱۶۷۰-       smart زرنگ

۱۶۷۱-       length طول

۱۶۷۲-       entirely کاملا

۱۶۷۳-       rely تکیه

۱۶۷۴-       topic موضوع

۱۶۷۵-       complain شکایت

۱۶۷۶-       variable متغیر

۱۶۷۷-       telephone تلفن

۱۶۷۸-       perception ادراک

۱۶۷۹-       attract جذب

۱۶۸۰-       confidence اعتماد

۱۶۸۱-       bedroom اطاق خواب

۱۶۸۲-       secret مخفی

۱۶۸۳-       debt بدهی

۱۶۸۴-       rare نادر

۱۶۸۵-       tank مخزن

۱۶۸۶-       nurse پرستار

۱۶۸۷-       coverage پوشش

۱۶۸۸-       opposition مخالفت

۱۶۸۹-       aside گذشته از

۱۶۹۰-       anywhere هر جا

۱۶۹۱-       bond اوراق قرضه

۱۶۹۲-       pleasure لذت

۱۶۹۳-       master استاد

۱۶۹۴-       era عصر

۱۶۹۵-       requirement نیاز

۱۶۹۶-       fun سرگرمی

۱۶۹۷-       expectation انتظار

۱۶۹۸-       wing بال

۱۶۹۹-       separate جداگانه

۱۷۰۰-       somewhat قدری

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
لغات پر کاربرد انگلیسی -سانیبا -۳-۱

۱۷۰۱-       pour ریختن

۱۷۰۲-       stir بهم زدن

۱۷۰۳-       judgment داوری

۱۷۰۴-       beer آبجو

۱۷۰۵-       reference ارجاع

۱۷۰۶-       tear پارگی

۱۷۰۷-       doubt شک

۱۷۰۸-       grant اعطای

۱۷۰۹-       seriously به طور جدی

۱۷۱۰-       minister وزیر

۱۷۱۱-       totally کاملا

۱۷۱۲-       hero قهرمان

۱۷۱۳-       industrial صنعتی

۱۷۱۴-       cloud ابر

۱۷۱۵-       stretch بسط

۱۷۱۶-       winner برنده

۱۷۱۷-       volume حجم

۱۷۱۸-       seed دانه

۱۷۱۹-       surprised متعجب

۱۷۲۰-       fashion روش

۱۷۲۱-       pepper فلفل

۱۷۲۲-       busy مشغول

۱۷۲۳-       intervention مداخله

۱۷۲۴-       copy کپی

۱۷۲۵-       tip نوک

۱۷۲۶-       cheap ارزان

۱۷۲۷-       aim هدف

۱۷۲۸-       cite گفتن

۱۷۲۹-       welfare رفاه

۱۷۳۰-       vegetable سبزی

۱۷۳۱-       gray خاکستری

۱۷۳۲-       dish ظرف

۱۷۳۳-       beach ساحل

۱۷۳۴-       improvement بهبود

۱۷۳۵-       everywhere در همه جا

۱۷۳۶-       opening افتتاح

۱۷۳۷-       overall به طور کلی

۱۷۳۸-       divide تقسیم کردن

۱۷۳۹-       initial اول

۱۷۴۰-       terrible وحشتناک

۱۷۴۱-       oppose مخالفت

۱۷۴۲-       contemporary معاصر

۱۷۴۳-       route مسیر

۱۷۴۴-       multiple چندگانه

۱۷۴۵-       essential ضروری

۱۷۴۶-       league اتحادیه

۱۷۴۷-       criminal جنایی

۱۷۴۸-       careful دقیق

۱۷۴۹-       core هسته

۱۷۵۰-       upper بالا

۱۷۵۱-       rush حمله

۱۷۵۲-       necessarily لزوما

۱۷۵۳-       specifically به طور خاص

۱۷۵۴-       tired خسته

۱۷۵۵-       employ شغل

۱۷۵۶-       holiday روز تعطیل

۱۷۵۷-       vast وسیع

۱۷۵۸-       resolution حل

۱۷۵۹-       household خانواده

۱۷۶۰-       fewer کمتر

۱۷۶۱-       abortion سقط جنین

۱۷۶۲-       apart جدا

۱۷۶۳-       witness شاهد

۱۷۶۴-       match مسابقه

۱۷۶۵-       barely به سختی

۱۷۶۶-       sector بخش

۱۷۶۷-       representative نماینده

۱۷۶۸-       beneath در زیر

۱۷۶۹-       beside در کنار

۱۷۷۰-       incident حادثه

۱۷۷۱-       limited محدود

۱۷۷۲-       proud مغرور

۱۷۷۳-       flow جریان

۱۷۷۴-       faculty اعضای هیات علمی

۱۷۷۵-       increased افزایش یافته است

۱۷۷۶-       waste اتلاف

۱۷۷۷-       merely تنها

۱۷۷۸-       mass جرم

۱۷۷۹-       emphasize تاکید

۱۷۸۰-       experiment تجربه

۱۷۸۱-       definitely قطعا

۱۷۸۲-       bomb بمب

۱۷۸۳-       enormous عظیم

۱۷۸۴-       tone لحن

۱۷۸۵-       liberal لیبرال

۱۷۸۶-       massive عظیم

۱۷۸۷-       engineer مهندس

۱۷۸۸-       wheel چرخ

۱۷۸۹-       decline کاهش

۱۷۹۰-       invest سرمایه گذاری

۱۷۹۱-       cable کابل

۱۷۹۲-       towards طرف

۱۷۹۳-       expose افشای

۱۷۹۴-       rural روستایی

۱۷۹۵-       AIDS ایدز

۱۷۹۶-       Jew یهودی

۱۷۹۷-       narrow باریک

۱۷۹۸-       cream کرم

۱۷۹۹-       secretary دبیر

۱۸۰۰-       gate دروازه

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
لغات پر کاربرد انگلیسی -سانیبا -۳-۲

۱۸۰۱-       solid جامد

۱۸۰۲-       hill تپه

۱۸۰۳-       typically به طور معمول

۱۸۰۴-       noise سر و صدا

۱۸۰۵-       grass چمن

۱۸۰۶-       unfortunately متاسفانه

۱۸۰۷-       hat کلاه

۱۸۰۸-       legislation قانون

۱۸۰۹-       succeed موفق شدن

۱۸۱۰-       celebrate جشن گرفتن

۱۸۱۱-       achievement موفقیت

۱۸۱۲-       fishing ماهیگیری

۱۸۱۳-       accuse متهم کردن

۱۸۱۴-       useful مفید

۱۸۱۵-       reject رد کردن

۱۸۱۶-       talent استعداد

۱۸۱۷-       taste طعم

۱۸۱۸-       characteristic مشخصه

۱۸۱۹-       milk شیر

۱۸۲۰-       escape فرار

۱۸۲۱-       cast قالب

۱۸۲۲-       sentence جمله

۱۸۲۳-       unusual غیر عادی

۱۸۲۴-       closely نزدیک

۱۸۲۵-       convince متقاعد کردن

۱۸۲۶-       height ارتفاع

۱۸۲۷-       physician پزشک

۱۸۲۸-       assess ارزیابی

۱۸۲۹-       plenty فراوان

۱۸۳۰-       virtually تقریبا

۱۸۳۱-       addition اضافه

۱۸۳۲-       sharp تیز

۱۸۳۳-       creative خالق

۱۸۳۴-       lower کاهش

۱۸۳۵-       approve تایید

۱۸۳۶-       explanation توضیح

۱۸۳۷-       gay همجنسگرا

۱۸۳۸-       campus دانشگاه

۱۸۳۹-       proper مناسب

۱۸۴۰-       guilty گناهکار

۱۸۴۱-       acquire دست آوردن

۱۸۴۲-       compete رقابت کردن

۱۸۴۳-       technical فنی

۱۸۴۴-       plus بعلاوه

۱۸۴۵-       immigrant مهاجر

۱۸۴۶-       weak ضعیف

۱۸۴۷-       illegal غیر قانونی

۱۸۴۸-       hi سلام

۱۸۴۹-       alternative دیگر

۱۸۵۰-       interaction فعل و انفعال

۱۸۵۱-       column ستون

۱۸۵۲-       personality شخصیت

۱۸۵۳-       signal سیگنال

۱۸۵۴-       curriculum برنامه تحصیلی

۱۸۵۵-       honor افتخار

۱۸۵۶-       passenger مسافر

۱۸۵۷-       assistance کمک

۱۸۵۸-       forever برای همیشه

۱۸۵۹-       regard نظر

۱۸۶۰-       Israeli اسرائیل

۱۸۶۱-       association انجمن

۱۸۶۲-       twenty بیست

۱۸۶۳-       knock بد گویی کردن از

۱۸۶۴-       wrap بسته بندی

۱۸۶۵-       lab ازمایشگاه

۱۸۶۶-       display نمایش

۱۸۶۷-       criticism انتقاد

۱۸۶۸-       asset دارایی

۱۸۶۹-       depression افسردگی

۱۸۷۰-       spiritual روحانی

۱۸۷۱-       musical موسیقی

۱۸۷۲-       journalist روزنامه نگار

۱۸۷۳-       prayer نماز

۱۸۷۴-       suspect مشکوک

۱۸۷۵-       scholar محقق

۱۸۷۶-       warning هشدار

۱۸۷۷-       climate اقلیم

۱۸۷۸-       cheese پنیر

۱۸۷۹-       observation مشاهده

۱۸۸۰-       childhood کودکی

۱۸۸۱-       payment پرداخت

۱۸۸۲-       sir آقا

۱۸۸۳-       permit اجازه

۱۸۸۴-       cigarette سیگار

۱۸۸۵-       definition تعریف

۱۸۸۶-       priority اولویت

۱۸۸۷-       bread نان

۱۸۸۸-       creation ایجاد

۱۸۸۹-       graduate فارغ التحصیل

۱۸۹۰-       request درخواست

۱۸۹۱-       emotion هیجانی

۱۸۹۲-       scream فریاد

۱۸۹۳-       dramatic نمایشی

۱۸۹۴-       universe جهان

۱۸۹۵-       gap شکاف

۱۸۹۶-       excellent عالی

۱۸۹۷-       deeply عمیقا

۱۸۹۸-       prosecutor مدعی

۱۸۹۹-       lucky خوش شانس

۱۹۰۰-       drag کشیدن

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
لغات پر کاربرد انگلیسی -سانیبا -۳- ۳

۱۹۰۱-       airline شرکت هواپیمایی

۱۹۰۲-       library کتابخانه

۱۹۰۳-       agenda دستور کار

۱۹۰۴-       recover بهبود یافتن

۱۹۰۵-       factory کارخانه

۱۹۰۶-       selection انتخاب

۱۹۰۷-       primarily در درجه اول

۱۹۰۸-       roof سقف

۱۹۰۹-       unable ناتوان

۱۹۱۰-       expense هزینه

۱۹۱۱-       initiative ابتکار

۱۹۱۲-       diet غذا

۱۹۱۳-       arrest بازداشت

۱۹۱۴-       funding بودجه

۱۹۱۵-       therapy درمان

۱۹۱۶-       wash شستن

۱۹۱۷-       schedule برنامه

۱۹۱۸-       sad غمگین

۱۹۱۹-       brief مختصر

۱۹۲۰-       housing مسکن

۱۹۲۱-       post پست

۱۹۲۲-       purchase خرید

۱۹۲۳-       existing موجود

۱۹۲۴-       steel فولاد

۱۹۲۵-       regarding راجع به

۱۹۲۶-       shout فریاد

۱۹۲۷-       remaining باقی مانده

۱۹۲۸-       visual بصری

۱۹۲۹-       fairly منصفانه

۱۹۳۰-       chip تراشه

۱۹۳۱-       violent شدید

۱۹۳۲-       silent خاموش

۱۹۳۳-       suppose فرض کنید

۱۹۳۴-       self خود

۱۹۳۵-       bike دوچرخه

۱۹۳۶-       tea چای

۱۹۳۷-       perceive درک کردن

۱۹۳۸-       comparison مقایسه

۱۹۳۹-       settlement توافق

۱۹۴۰-       layer لایه

۱۹۴۱-       planning برنامه ریزی

۱۹۴۲-       description تعریف

۱۹۴۳-       slide لغزش

۱۹۴۴-       widely به طور گسترده ای

۱۹۴۵-       wedding عروسی

۱۹۴۶-       inform اطلاع دادن

۱۹۴۷-       portion بخش

۱۹۴۸-       territory قلمرو

۱۹۴۹-       immediate فوری

۱۹۵۰-       opponent حریف

۱۹۵۱-       abandon رها کردن

۱۹۵۲-       lake دریاچه

۱۹۵۳-       transform تبدیل کردن

۱۹۵۴-       tension تنش

۱۹۵۵-       leading برجسته

۱۹۵۶-       bother زحمت دادن

۱۹۵۷-       consist شامل

۱۹۵۸-       alcohol الکل

۱۹۵۹-       enable قادر ساختن

۱۹۶۰-       bend خم

۱۹۶۱-       saving پس انداز

۱۹۶۲-       desert بیابان

۱۹۶۳-       shall باید

۱۹۶۴-       error خطا

۱۹۶۵-       cop پلیس

۱۹۶۶-       Arab عرب

۱۹۶۷-       double دو برابر

۱۹۶۸-       sand شن

۱۹۶۹-       Spanish اسپانیایی

۱۹۷۰-       print چاپ

۱۹۷۱-       preserve شکارگاه

۱۹۷۲-       passage عبور

۱۹۷۳-       formal رسمی

۱۹۷۴-       transition انتقال

۱۹۷۵-       existence وجود

۱۹۷۶-       album البوم

۱۹۷۷-       participation مشارکت

۱۹۷۸-       arrange ترتیب دادن

۱۹۷۹-       atmosphere جو

۱۹۸۰-       joint مشترک

۱۹۸۱-       reply پاسخ

۱۹۸۲-       cycle چرخه

۱۹۸۳-       opposite مقابل

۱۹۸۴-       lock قفل

۱۹۸۵-       deserve سزاوار

۱۹۸۶-       consistent استوار

۱۹۸۷-       resistance مقاومت

۱۹۸۸-       discovery کشف

۱۹۸۹-       exposure ارائه

۱۹۹۰-       pose ژست گرفتن

۱۹۹۱-       stream جریان

۱۹۹۲-       sale فروش

۱۹۹۳-       pot گلدان

۱۹۹۴-       grand بزرگ

۱۹۹۵-       mine مال من

۱۹۹۶-       hello سلام

۱۹۹۷-       coalition ائتلاف

۱۹۹۸-       tale داستان

۱۹۹۹-       knife چاقو

۲۰۰۰-       resolve تصمیم

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
لغات پر کاربرد انگلیسی -سانیبا -۳- ۴

پایان ۲۰۰۰ لغت اول

در ادامه  ۲۰۰۰ لغت دوم را بررسی می کنیم .

توجه داشته باشید که معانی ذکر شده به طور خلاصه بوده

و برای معانی بیشتر می بایست به دیکشنری و فرهنگ لغات مراجعه نمایید .

 

۱-       racial نژادی

۲-       phase فاز

۳-       joke شوخی

۴-       coat کت

۵-       Mexican مکزیکی

۶-       symptom علامت

۷-       manufacturer سازنده

۸-       philosophy فلسفه

۹-       potato سیب زمینی

۱۰-    foundation پایه

۱۱-    quote نقل قول کردن

۱۲-    online آنلاین

۱۳-    negotiation مذاکره

۱۴-    urge مصرانه از

۱۵-    occasion فرصت

۱۶-    dust گرد و خاک

۱۷-    breathe نفس کشیدن

۱۸-    elect منتخب

۱۹-    investigator محقق

۲۰-    jacket ژاکت

۲۱-    glad خوشحال

۲۲-    ordinary معمولی

۲۳-    reduction کاهش

۲۴-    rarely بندرت

۲۵-    pack بسته

۲۶-    suicide خود کشی

۲۷-    numerous متعدد

۲۸-    substance ماده

۲۹-    discipline نظم

۳۰-    elsewhere در جای دیگر

۳۱-    iron اتو

۳۲-    practical عملی

۳۳-    moreover علاوه بر این

۳۴-    passion شور

۳۵-    volunteer داوطلب

۳۶-    implement انجام

۳۷-    essentially اساسا

۳۸-    gene ژن

۳۹-    enforcement اجرای

۴۰-    vs انتظار: کاهش از

۴۱-    sauce رب

۴۲-    independence استقلال

۴۳-    marketing بازار یابی

۴۴-    priest کشیش

۴۵-    amazing شگفت انگیز

۴۶-    intense شدید

۴۷-    advance پیشرفت

۴۸-    employer کارفرما

۴۹-    shock تکان

۵۰-    inspire الهام بخشیدن

۵۱-    adjust تنظیم کردن

۵۲-    retire بازنشسته

۵۳-    visible قابل رویت

۵۴-    kiss بوسه

۵۵-    illness بیماری

۵۶-    cap کلاه

۵۷-    habit عادت

۵۸-    competitive رقابتی

۵۹-    juice آبمیوه

۶۰-    congressional مربوط به کنگره

۶۱-    involvement درگیری

۶۲-    dominate تسلط

۶۳-    previously سابقا

۶۴-    whenever هر زمان که

۶۵-    transfer انتقال

۶۶-    analyze تجزیه و تحلیل

۶۷-    attach ضمیمه کردن

۶۸-    disaster فاجعه

۶۹-    parking پارکینگ

۷۰-    prospect چشم انداز

۷۱-    boss رئیس

۷۲-    complaint شکایت

۷۳-    championship قهرمانی

۷۴-    fundamental اساسی

۷۵-    severe شدید

۷۶-    enhance بالا بردن

۷۷-    mystery راز

۷۸-    impose تحمیل کردن

۷۹-    poverty فقر

۸۰-    entry ورود

۸۱-    spending صرف

۸۲-    king پادشاه

۸۳-    evaluate ارزیابی

۸۴-    symbol نماد

۸۵-    maker سازنده

۸۶-    mood حالت

۸۷-    accomplish انجام دادن

۸۸-    emphasis تاکید

۸۹-    illustrate نشان دادن

۹۰-    boot بوت

۹۱-    monitor نظارت بر

۹۲-    Asian آسیایی

۹۳-    entertainment سرگرمی

۹۴-    bean لوبیا

۹۵-    evaluation ارزیابی

۹۶-    creature موجود

۹۷-    commander فرمانده

۹۸-    digital دیجیتال

۹۹-    arrangement ترتیب

۱۰۰-  concentrate متمرکز کردن

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
لغات پر کاربرد انگلیسی -سانیبا -۳- ۵

۱۰۱-  usual معمول

۱۰۲-  anger خشم

۱۰۳-  psychological روانی

۱۰۴-  heavily به شدت

۱۰۵-  peak قله

۱۰۶-  approximately تقریبا

۱۰۷-  increasing افزایش

۱۰۸-  disorder اختلال

۱۰۹-  missile موشک

۱۱۰-  equally به همان اندازه

۱۱۱-  vary متفاوت باشد

۱۱۲-  wire سیم

۱۱۳-  round دور

۱۱۴-  distribution توزیع

۱۱۵-  transportation حمل و نقل

۱۱۶-  holy مقدس

۱۱۷-  twin دوقلو

۱۱۸-  command فرمان

۱۱۹-  commission کمیسیون

۱۲۰-  interpretation تفسیر

۱۲۱-  breakfast صبحانه

۱۲۲-  strongly قویا

۱۲۳-  engineering مهندسی

۱۲۴-  luck شانس

۱۲۵-  so-called باصطلاح

۱۲۶-  constant ثابت

۱۲۷-  clinic درمانگاه

۱۲۸-  veteran کهنه سرباز

۱۲۹-  smell بو

۱۳۰-  tablespoon قاشق سوپخوری

۱۳۱-  capable توانا

۱۳۲-  nervous عصبی

۱۳۳-  tourist توریست

۱۳۴-  toss پرتاب

۱۳۵-  crucial بسیار سخت

۱۳۶-  bury دفن کردن

۱۳۷-  pray دعا کردن

۱۳۸-  tomato گوجه فرنگی

۱۳۹-  exception استثنا

۱۴۰-  butter کره

۱۴۱-  deficit کمبود

۱۴۲-  bathroom حمام

۱۴۳-  objective هدف

۱۴۴-  electronic الکترونیکی

۱۴۵-  ally دوست

۱۴۶-  journey سفر

۱۴۷-  reputation شهرت

۱۴۸-  mixture مخلوط

۱۴۹-  surely مسلما

۱۵۰-  tower برج

۱۵۱-  smoke دود

۱۵۲-  confront روبرو شدن با

۱۵۳-  pure خالص

۱۵۴-  glance نگاه

۱۵۵-  dimension بعد

۱۵۶-  toy اسباب بازی

۱۵۷-  prisoner زندانی

۱۵۸-  fellow شخص

۱۵۹-  smooth صاف

۱۶۰-  nearby نزدیک

۱۶۱-  peer همکار

۱۶۲-  designer طراح

۱۶۳-  personnel پرسنل

۱۶۴-  educator مربی

۱۶۵-  relative نسبی

۱۶۶-  immigration مهاجرت

۱۶۷-  belt کمربند

۱۶۸-  teaspoon قاشق چای خوری

۱۶۹-  birthday جشن تولد

۱۷۰-  implication مفهوم

۱۷۱-  perfectly کاملا

۱۷۲-  coast ساحل

۱۷۳-  supporter حامی

۱۷۴-  accompany همراهی کردن

۱۷۵-  silver نقره

۱۷۶-  teenager نوجوان

۱۷۷-  recognition به رسمیت شناختن

۱۷۸-  retirement بازنشستگی

۱۷۹-  flag پرچم

۱۸۰-  recovery بهبود

۱۸۱-  whisper نجوا

۱۸۲-  gentleman آقا

۱۸۳-  corn ذرت

۱۸۴-  moon ماه

۱۸۵-  inner داخلی

۱۸۶-  junior تازهتر

۱۸۷-  throat گلو

۱۸۸-  salary حقوق

۱۸۹-  swing نوسان

۱۹۰-  observer مشاهده کننده

۱۹۱-  publication انتشار

۱۹۲-  crop محصول

۱۹۳-  dig حفاری

۱۹۴-  permanent دائمی

۱۹۵-  phenomenon پدیده

۱۹۶-  anxiety اضطراب

۱۹۷-  unlike برخلاف

۱۹۸-  wet مرطوب

۱۹۹-  literally عینا

۲۰۰-  resist مقاومت در برابر

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
لغات پر کاربرد انگلیسی -سانیبا -۳- ۶

۲۰۱-  convention قرارداد

۲۰۲-  embrace پذیرفتن

۲۰۳-  assist کمک کردن

۲۰۴-  exhibition نمایشگاه

۲۰۵-  construct ساختن

۲۰۶-  viewer بیننده

۲۰۷-  pan ماهی تابه

۲۰۸-  consultant مشاور

۲۰۹-  administrator مدیر

۲۱۰-  occasionally گاه و بیگاه

۲۱۱-  mayor شهردار

۲۱۲-  consideration توجه

۲۱۳-  CEO مدیر عامل شرکت

۲۱۴-  secure ایمن

۲۱۵-  pink رنگ صورتی

۲۱۶-  buck جفتک انداختن

۲۱۷-  historic تاریخی

۲۱۸-  poem شعر

۲۱۹-  grandmother مادر بزرگ

۲۲۰-  bind اتصال

۲۲۱-  fifth پنجم

۲۲۲-  constantly به طور مداوم

۲۲۳-  enterprise سرمایه گذاری

۲۲۴-  favor به نفع

۲۲۵-  testing تست

۲۲۶-  stomach معده

۲۲۷-  apparent ظاهر

۲۲۸-  weigh وزن کردن

۲۲۹-  install نصب کردن

۲۳۰-  sensitive حساس

۲۳۱-  suggestion پیشنهاد

۲۳۲-  mail پست

۲۳۳-  recipe دستور العمل

۲۳۴-  reasonable معقول

۲۳۵-  preparation تهیه

۲۳۶-  wooden چوبی

۲۳۷-  elementary ابتدایی

۲۳۸-  concert کنسرت

۲۳۹-  aggressive مهاجم

۲۴۰-  FALSE FALSE

۲۴۱-  intention قصد

۲۴۲-  channel کانال

۲۴۳-  extreme بی نهایت

۲۴۴-  tube لوله

۲۴۵-  drawing رسم

۲۴۶-  protein پروتئین

۲۴۷-  quit ترک

۲۴۸-  absence فقدان

۲۴۹-  Latin لاتین

۲۵۰-  rapidly سریعا

۲۵۱-  jail زندان

۲۵۲-  diversity تنوع

۲۵۳-  honest صادق

۲۵۴-  Palestinian فلسطینی

۲۵۵-  pace سرعت

۲۵۶-  employment استخدام

۲۵۷-  speaker گوینده

۲۵۸-  impression احساس

۲۵۹-  essay مقاله

۲۶۰-  respondent پاسخ دهنده

۲۶۱-  giant غول

۲۶۲-  cake کیک

۲۶۳-  historian مورخ

۲۶۴-  negotiate مذاکره کردن

۲۶۵-  restore بازگرداندن

۲۶۶-  substantial قابل توجه

۲۶۷-  pop پاپ

۲۶۸-  specialist متخصص

۲۶۹-  origin منشاء

۲۷۰-  approval تصویب

۲۷۱-  quietly ملایم

۲۷۲-  advise توصیه

۲۷۳-  conventional معمولی

۲۷۴-  depth عمق

۲۷۵-  wealth ثروت

۲۷۶-  disability از کار افتادگی

۲۷۷-  shell صدف

۲۷۸-  criticize انتقاد کردن

۲۷۹-  effectively به طور موثر

۲۸۰-  biological زیستی

۲۸۱-  onion پیاز

۲۸۲-  deputy قائم مقام

۲۸۳-  flat صاف

۲۸۴-  brand مارک

۲۸۵-  assure اطمینان دادن

۲۸۶-  mad دیوانه

۲۸۷-  award جایزه

۲۸۸-  criteria ضوابط

۲۸۹-  dealer دلال

۲۹۰-  via از طریق

۲۹۱-  utility سودمندی

۲۹۲-  precisely دقیقا

۲۹۳-  arise بوجود می آیند

۲۹۴-  armed مسلح

۲۹۵-  nevertheless با این وجود

۲۹۶-  highway بزرگراه

۲۹۷-  clinical بالینی

۲۹۸-  routine روزمره

۲۹۹-  wage دستمزد

۳۰۰-  normally به طور معمول

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
لغات پر کاربرد انگلیسی -سانیبا -۳- ۷

۳۰۱-  phrase عبارت

۳۰۲-  ingredient جزء

۳۰۳-  stake شرط

۳۰۴-  Muslim مسلمان

۳۰۵-  fiber فیبر

۳۰۶-  activist فعال

۳۰۷-  Islamic اسلامی

۳۰۸-  snap ضربه محکم و ناگهانی

۳۰۹-  terrorism تروریسم

۳۱۰-  refugee مهاجر

۳۱۱-  incorporate ترکیب کردن

۳۱۲-  hip مفصل ران

۳۱۳-  ultimate نهایی

۳۱۴-  switch تعویض

۳۱۵-  corporation شرکت

۳۱۶-  valuable با ارزش

۳۱۷-  assumption فرض

۳۱۸-  gear چرخ دنده

۳۱۹-  barrier مانع

۳۲۰-  minor خردسال

۳۲۱-  provision ماده

۳۲۲-  killer قاتل

۳۲۳-  assign اختصاص دادن

۳۲۴-  gang گروه

۳۲۵-  developing در حال توسعه

۳۲۶-  classic کلاسیک

۳۲۷-  chemical شیمیایی

۳۲۸-  label برچسب

۳۲۹-  teen نوجوان

۳۳۰-  index نمایه

۳۳۱-  vacation مرخصی

۳۳۲-  advocate مدافع

۳۳۳-  draft پیش نویس

۳۳۴-  extraordinary فوق العاده

۳۳۵-  heaven بهشت

۳۳۶-  rough خشن

۳۳۷-  yell فریاد زدن

۳۳۸-  pregnant حامله

۳۳۹-  distant دور

۳۴۰-  drama درام

۳۴۱-  satellite ماهواره ای

۳۴۲-  personally شخصا

۳۴۳-  clock ساعت

۳۴۴-  chocolate شکلات

۳۴۵-  Italian ایتالیایی

۳۴۶-  Canadian کانادایی

۳۴۷-  ceiling سقف

۳۴۸-  sweep رفت و برگشت

۳۴۹-  advertising تبلیغات

۳۵۰-  universal جهانی

۳۵۱-  spin چرخش

۳۵۲-  button دکمه

۳۵۳-  bell ناقوس

۳۵۴-  rank رتبه

۳۵۵-  darkness تیرگی

۳۵۶-  clothing لباس

۳۵۷-  super عالی

۳۵۸-  yield محصول

۳۵۹-  fence حصار

۳۶۰-  portrait تصویر

۳۶۱-  survival بقاء

۳۶۲-  roughly تقریبا

۳۶۳-  lawsuit طرح دعوی در دادگاه

۳۶۴-  testimony شهادت

۳۶۵-  bunch دسته

۳۶۶-  found یافت

۳۶۷-  burden بار

۳۶۸-  react واکنش نشان دادن

۳۶۹-  chamber اتاق

۳۷۰-  furniture مبل

۳۷۱-  cooperation همکاری

۳۷۲-  string رشته

۳۷۳-  ceremony مراسم

۳۷۴-  communicate ارتباط

۳۷۵-  cheek گونه

۳۷۶-  lost از دست رفته

۳۷۷-  profile نیمرخ

۳۷۸-  mechanism مکانیزم

۳۷۹-  disagree مخالف

۳۸۰-  penalty مجازات

۳۸۱-  ie به عنوان مثال

۳۸۲-  resort رفت و آمد مکرر

۳۸۳-  destruction تخریب

۳۸۴-  unlikely بعید

۳۸۵-  tissue بافت

۳۸۶-  constitutional مشروطه

۳۸۷-  pant نفس نفس زدن

۳۸۸-  stranger بیگانه

۳۸۹-  infection عفونت

۳۹۰-  cabinet کابینه

۳۹۱-  broken شکسته

۳۹۲-  apple سیب

۳۹۳-  electric الکتریکی

۳۹۴-  proceed ادامه

۳۹۵-  bet شرط

۳۹۶-  literary ادبی

۳۹۷-  virus ویروس

۳۹۸-  stupid احمق

۳۹۹-  dispute نزاع

۴۰۰-  fortune ثروت

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
لغات پر کاربرد انگلیسی -سانیبا -۳- ۸

پایان بخش سوم لغات و کلمات پر کاربرد انگلیسی – ۴۰۰۰ لغت

در ادامه با ما همراه باشید

سانیبا : همیشه , همه جا , برای همه

ALWAYS , EVERYWHERE , FOR ALL

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + 9 =

بستن