آموزشزبان انگلیسی

کلمات و لغات پر کاربرد و روزمره انگلیسی – ۴۰۰۰ لغت – بخش پنجم

کلمات و لغات پر کابرد و روزمره  , با معنای هر کدام  در خصوص یادگیری و آموزش زبان انگلیسی و یا هر زبان دیگری , بعنوان یک منبع مکمل و قابل استفاده در اختیار شما قرار گرفته است .

۴۰۰۰ کلمه و لغت پر کاربرد در زبان انگلیسی

بخش پنجم

۱۲۰۱-       random تصادفی

۱۲۰۲-       wrist مچ دست

۱۲۰۳-       curtain پرده

۱۲۰۴-       pond دریاچه

۱۲۰۵-       domain دامنه

۱۲۰۶-       guilt گناه

۱۲۰۷-       cattle گاو

۱۲۰۸-       walking راه رفتن

۱۲۰۹-       playoff حذفی

۱۲۱۰-       minimum حد اقل

۱۲۱۱-       fiscal مالی

۱۲۱۲-       skirt دامن

۱۲۱۳-       dump موادی که موقتا برای استعمال انبار میشود.

۱۲۱۴-       hence از این رو

۱۲۱۵-       database پایگاه داده

۱۲۱۶-       uncomfortable ناراحت

۱۲۱۷-       execute اجرا کردن

۱۲۱۸-       limb عضو

۱۲۱۹-       ideology ایدئولوژی

۱۲۲۰-       tune لحن

۱۲۲۱-       continuing مداوم

۱۲۲۲-       harm ضرر

۱۲۲۳-       railroad راه آهن

۱۲۲۴-       endure تحمل کردن

۱۲۲۵-       radiation تابش

۱۲۲۶-       horn شاخ

۱۲۲۷-       chronic مزمن

۱۲۲۸-       peaceful صلح آمیز

۱۲۲۹-       innovation ابداع

۱۲۳۰-       strain زور

۱۲۳۱-       guitar گیتار

۱۲۳۲-       replacement جایگزینی

۱۲۳۳-       behave رفتار کردن

۱۲۳۴-       administer اداره کردن

۱۲۳۵-       simultaneously به طور همزمان

۱۲۳۶-       dancer رقاص

۱۲۳۷-       amendment اصلاح

۱۲۳۸-       pad دفترچه یادداشت

۱۲۳۹-       transmission انتقال

۱۲۴۰-       await در انتظار

۱۲۴۱-       retired بازنشسته

۱۲۴۲-       trigger ماشه

۱۲۴۳-       spill خرده

۱۲۴۴-       grateful سپاسگزار

۱۲۴۵-       grace زیبایی

۱۲۴۶-       virtual مجازی

۱۲۴۷-       colony مستعمره

۱۲۴۸-       adoption اتخاذ

۱۲۴۹-       indigenous بومی

۱۲۵۰-       closed بسته

۱۲۵۱-       convict محکوم

۱۲۵۲-       towel حوله

۱۲۵۳-       modify تغییر دادن

۱۲۵۴-       particle ذره

۱۲۵۵-       prize جایزه

۱۲۵۶-       landing فرود

۱۲۵۷-       boost بالا بردن

۱۲۵۸-       bat خفاش

۱۲۵۹-       alarm هشدار

۱۲۶۰-       festival جشنواره

۱۲۶۱-       grip چنگ

۱۲۶۲-       weird خارق العاده

۱۲۶۳-       undermine تحلیل بردن

۱۲۶۴-       freshman دانشجوی سال اول دانشکده

۱۲۶۵-       sweat عرق

۱۲۶۶-       outer خارجی

۱۲۶۷-       drunk مست

۱۲۶۸-       separation جدایی

۱۲۶۹-       traditionally به طور سنتی

۱۲۷۰-       govern حکومت کردن

۱۲۷۱-       southeast جنوب شرقی

۱۲۷۲-       intelligent هوشمند

۱۲۷۳-       wherever هر جا که

۱۲۷۴-       ballot ورقه رای

۱۲۷۵-       rhetoric فصاحت و بلاغت

۱۲۷۶-       convinced متقاعد شده

۱۲۷۷-       driving رانندگی

۱۲۷۸-       vitamin ویتامین

۱۲۷۹-       enthusiasm اشتیاق

۱۲۸۰-       accommodate جا دادن

۱۲۸۱-       praise ستایش

۱۲۸۲-       injure ازار رساندن

۱۲۸۳-       wilderness بیابان

۱۲۸۴-       endless بی پایان

۱۲۸۵-       mandate حکم

۱۲۸۶-       respectively به ترتیب

۱۲۸۷-       uncertainty تردید

۱۲۸۸-       chaos هرج و مرج

۱۲۸۹-       mechanical مکانیکی

۱۲۹۰-       canvas بوم نقاشی

۱۲۹۱-       forty چهل

۱۲۹۲-       lobby راهرو

۱۲۹۳-       profound عمیق

۱۲۹۴-       format قالب

۱۲۹۵-       trait ویژگی

۱۲۹۶-       currency پول

۱۲۹۷-       turkey بوقلمون

۱۲۹۸-       reserve ذخیره

۱۲۹۹-       beam پرتو

۱۳۰۰-       astronomer ستاره شناس

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
کلمات و لغات پر کاربرد انگلیسی -سانیبا – ۵ – ۱

۱۳۰۱-       corruption فساد

۱۳۰۲-       contractor مقاطعه کار

۱۳۰۳-       apologize عذر خواهی کردن

۱۳۰۴-       doctrine اصول

۱۳۰۵-       genuine واقعی

۱۳۰۶-       thumb شست

۱۳۰۷-       unity وحدت

۱۳۰۸-       compromise سازش

۱۳۰۹-       horrible ناگوار

۱۳۱۰-       behavioral رفتاری

۱۳۱۱-       exclusive انحصاری

۱۳۱۲-       scatter پخش کردن

۱۳۱۳-       commonly عموما

۱۳۱۴-       convey رساندن

۱۳۱۵-       twist پیچ

۱۳۱۶-       complexity پیچیدگی

۱۳۱۷-       fork چنگال

۱۳۱۸-       disk دیسک

۱۳۱۹-       relieve از بین بردن

۱۳۲۰-       suspicion سوء ظن

۱۳۲۱-       health-care مراقبت از سلامت

۱۳۲۲-       residence محل اقامت

۱۳۲۳-       shame شرم

۱۳۲۴-       meaningful معنی دار

۱۳۲۵-       sidewalk پیاده رو

۱۳۲۶-       Olympics بازی های المپیک

۱۳۲۷-       technological فنی

۱۳۲۸-       signature امضا

۱۳۲۹-       pleasant دلپذیر

۱۳۳۰-       wow چیز جالب

۱۳۳۱-       suspend معلق کردن

۱۳۳۲-       rebel شورشی

۱۳۳۳-       frozen منجمد

۱۳۳۴-       spouse همسر

۱۳۳۵-       fluid مایع

۱۳۳۶-       pension مستمری

۱۳۳۷-       resume از سر گرفتن

۱۳۳۸-       theoretical نظری

۱۳۳۹-       sodium سدیم

۱۳۴۰-       promotion ترویج

۱۳۴۱-       delicate ظریف

۱۳۴۲-       forehead پیشانی

۱۳۴۳-       rebuild بازسازی

۱۳۴۴-       bounce گزاف گویی

۱۳۴۵-       electrical الکتریکی

۱۳۴۶-       hook قلاب

۱۳۴۷-       detective کاراگاه

۱۳۴۸-       traveler مسافر

۱۳۴۹-       click کلیک کنید

۱۳۵۰-       compensation جبران

۱۳۵۱-       exit خروج

۱۳۵۲-       attraction جاذبه

۱۳۵۳-       dedicate وقف کردن

۱۳۵۴-       altogether روی هم رفته

۱۳۵۵-       pickup پیکاپ

۱۳۵۶-       carve حک کردن

۱۳۵۷-       needle سوزن

۱۳۵۸-       belly شکم

۱۳۵۹-       scare ترساندن

۱۳۶۰-       portfolio مقام

۱۳۶۱-       shuttle ماکو

۱۳۶۲-       invisible مخفی

۱۳۶۳-       timing تنظیم وقت

۱۳۶۴-       engagement نامزدی

۱۳۶۵-       ankle مچ پا

۱۳۶۶-       transaction معامله

۱۳۶۷-       rescue نجات

۱۳۶۸-       counterpart رونوشت

۱۳۶۹-       historically از لحاظ تاریخی

۱۳۷۰-       firmly محکم

۱۳۷۱-       mild ملایم

۱۳۷۲-       rider الحاقیه

۱۳۷۳-       doll عروسک

۱۳۷۴-       noon ظهر

۱۳۷۵-       amid در میان

۱۳۷۶-       identical یکسان

۱۳۷۷-       precise دقیق

۱۳۷۸-       anxious مشتاق

۱۳۷۹-       structural ساختمانی

۱۳۸۰-       residential مسکونی

۱۳۸۱-       diagnose تشخیص

۱۳۸۲-       carbohydrate ترکیبات خنثی کربن و اکسیژن و هیدرژن

۱۳۸۳-       liberty ازادی

۱۳۸۴-       poster پوستر

۱۳۸۵-       theology الهیات

۱۳۸۶-       nonprofit غیر انتفاعی

۱۳۸۷-       crawl خزیدن

۱۳۸۸-       oxygen اکسیژن

۱۳۸۹-       handsome زیبا

۱۳۹۰-       sum مجموع

۱۳۹۱-       provided ارائه

۱۳۹۲-       businessman تاجر

۱۳۹۳-       promising امید بخش

۱۳۹۴-       conscious هوشیار

۱۳۹۵-       determination تعیین

۱۳۹۶-       donor دهنده

۱۳۹۷-       hers … او

۱۳۹۸-       pastor شبانی

۱۳۹۹-       jazz جاز

۱۴۰۰-       opera اپرا

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
کلمات و لغات پر کاربرد انگلیسی -سانیبا – ۵ – ۲

۱۴۰۱-       acquisition اکتساب

۱۴۰۲-       pit گودال

۱۴۰۳-       hug بغل کردن

۱۴۰۴-       wildlife حیوانات وحشی

۱۴۰۵-       punish تنبیه کردن

۱۴۰۶-       equity انصاف

۱۴۰۷-       doorway درگاه

۱۴۰۸-       departure عزیمت

۱۴۰۹-       elevator آسانسور

۱۴۱۰-       teenage نوجوان

۱۴۱۱-       guidance راهنمایی

۱۴۱۲-       happiness شادی

۱۴۱۳-       statue مجسمه

۱۴۱۴-       pursuit تعقیب

۱۴۱۵-       repair تعمیر

۱۴۱۶-       decent نجیب

۱۴۱۷-       gym ورزشگاه

۱۴۱۸-       oral دهانی

۱۴۱۹-       clerk منشی

۱۴۲۰-       envelope پاکت

۱۴۲۱-       reporting گزارش

۱۴۲۲-       destination مقصد

۱۴۲۳-       fist مشت

۱۴۲۴-       endorse امضا کردن

۱۴۲۵-       exploration اکتشاف

۱۴۲۶-       generous بخشنده

۱۴۲۷-       bath وان

۱۴۲۸-       thereby بدان وسیله

۱۴۲۹-       indicator شاخص

۱۴۳۰-       sunlight نور خورشید

۱۴۳۱-       feedback باز خورد

۱۴۳۲-       spectrum طیف

۱۴۳۳-       purple رنگ ارغوانی

۱۴۳۴-       laser لیزر

۱۴۳۵-       bold گستاخ

۱۴۳۶-       reluctant بی میل

۱۴۳۷-       starting شروع

۱۴۳۸-       expertise تخصص

۱۴۳۹-       practically عملا

۱۴۴۰-       eating خوردن

۱۴۴۱-       hint اشاره

۱۴۴۲-       sharply به شدت

۱۴۴۳-       parade رژه

۱۴۴۴-       realm حوزه

۱۴۴۵-       cancel لغو کردن

۱۴۴۶-       blend مخلوط

۱۴۴۷-       therapist درمانشناس

۱۴۴۸-       peel پوست

۱۴۴۹-       pizza پیتزا

۱۴۵۰-       recipient گیرنده

۱۴۵۱-       hesitate دریغ

۱۴۵۲-       flip تلنگر

۱۴۵۳-       accounting حسابداری

۱۴۵۴-       bias تعصب

۱۴۵۵-       huh متعجب

۱۴۵۶-       metaphor استعاره

۱۴۵۷-       candle شمع

۱۴۵۸-       judicial قضایی

۱۴۵۹-       entity وجود

۱۴۶۰-       suffering مبتلا

۱۴۶۱-       full-time تمام وقت

۱۴۶۲-       lamp لامپ

۱۴۶۳-       garbage زباله

۱۴۶۴-       servant بنده

۱۴۶۵-       regulatory تنظیمی

۱۴۶۶-       diplomatic دیپلماتیک

۱۴۶۷-       elegant زیبا

۱۴۶۸-       reception پذیرش

۱۴۶۹-       vanish ناپدید شدن

۱۴۷۰-       automatically بطور خودکار

۱۴۷۱-       chin چانه

۱۴۷۲-       necessity ضرورت

۱۴۷۳-       confess اعتراف کردن

۱۴۷۴-       racism نژاد پرستی

۱۴۷۵-       starter شروع کننده

۱۴۷۶-       banking بانکداری

۱۴۷۷-       casual اتفاقی

۱۴۷۸-       gravity ثقل

۱۴۷۹-       enroll ثبت نام کردن

۱۴۸۰-       diminish کم شدن

۱۴۸۱-       prevention ممانعت

۱۴۸۲-       minimize به حداقل رساندن

۱۴۸۳-       chop ریز ریز کردن

۱۴۸۴-       performer بازیگر

۱۴۸۵-       intent قصد

۱۴۸۶-       isolate منزوی

۱۴۸۷-       inventory فهرست

۱۴۸۸-       productive تولید کننده

۱۴۸۹-       assembly مجلس

۱۴۹۰-       civic مدنی

۱۴۹۱-       silk ابریشم

۱۴۹۲-       magnitude قدر

۱۴۹۳-       steep تند

۱۴۹۴-       hostage گروگان

۱۴۹۵-       collector جمع کننده

۱۴۹۶-       popularity محبوبیت

۱۴۹۷-       alien بیگانه

۱۴۹۸-       dynamic پویا

۱۴۹۹-       scary ترسناک

۱۵۰۰-       equation معادله

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
کلمات و لغات پر کاربرد انگلیسی -سانیبا – ۵ – ۳

۱۵۰۱-       angel فرشته

۱۵۰۲-       offering ارائه

۱۵۰۳-       rage خشم

۱۵۰۴-       photography عکاسی

۱۵۰۵-       toilet توالت

۱۵۰۶-       disappointed ناامید

۱۵۰۷-       precious گرانبها

۱۵۰۸-       prohibit را ممنوع کرده است

۱۵۰۹-       realistic واقع بین

۱۵۱۰-       hidden مخفی

۱۵۱۱-       tender مناقصه

۱۵۱۲-       gathering جمع آوری

۱۵۱۳-       outstanding برجسته

۱۵۱۴-       stumble تلو تلو خوردن

۱۵۱۵-       lonely تنها

۱۵۱۶-       automobile اتومبیل

۱۵۱۷-       artificial مصنوعی

۱۵۱۸-       dawn سپیده دم

۱۵۱۹-       abstract انتزاعی

۱۵۲۰-       descend فرود امدن

۱۵۲۱-       silly احمقانه

۱۵۲۲-       tide جریان

۱۵۲۳-       shared به اشتراک گذاشته شده

۱۵۲۴-       hopefully امیدوارم

۱۵۲۵-       readily به آسانی

۱۵۲۶-       cooperate همکاری

۱۵۲۷-       revolutionary انقلابی

۱۵۲۸-       romance داستان عاشقانه

۱۵۲۹-       hardware سخت افزار

۱۵۳۰-       pillow بالش

۱۵۳۱-       kit کیت

۱۵۳۲-       continent قاره

۱۵۳۳-       seal مهر و موم

۱۵۳۴-       circuit جریان

۱۵۳۵-       ruling حاکم

۱۵۳۶-       shortage کمبود

۱۵۳۷-       annually در سال

۱۵۳۸-       lately اخیرا

۱۵۳۹-       scan اسکن

۱۵۴۰-       fool احمق

۱۵۴۱-       deadline ضرب الاجل

۱۵۴۲-       rear عقب

۱۵۴۳-       processing پردازش

۱۵۴۴-       ranch در مرتع پرورش احشام کردن

۱۵۴۵-       coastal ساحلی

۱۵۴۶-       undertake بعهده گرفتن

۱۵۴۷-       softly ملایم

۱۵۴۸-       burning سوزش

۱۵۴۹-       verbal شفاهی

۱۵۵۰-       tribal قبیلهای

۱۵۵۱-       ridiculous مضحک

۱۵۵۲-       automatic اتوماتیک

۱۵۵۳-       diamond الماس

۱۵۵۴-       credibility اعتبار

۱۵۵۵-       import واردات

۱۵۵۶-       sexually جنسی

۱۵۵۷-       divine الهی

۱۵۵۸-       sentiment احساس

۱۵۵۹-       cart گاری

۱۵۶۰-       oversee نظارت بر

۱۵۶۱-       o’clock ساعت

۱۵۶۲-       elder بزرگتر

۱۵۶۳-       pro طرفدار

۱۵۶۴-       inspiration الهام

۱۵۶۵-       Dutch هلندی

۱۵۶۶-       quantity مقدار

۱۵۶۷-       trailer یدک

۱۵۶۸-       mate همسر

۱۵۶۹-       Greek یونانی

۱۵۷۰-       genius نابغه

۱۵۷۱-       monument اثر تاریخی

۱۵۷۲-       bid پیشنهاد

۱۵۷۳-       quest جستجو

۱۵۷۴-       sacrifice قربانی

۱۵۷۵-       invitation دعوت

۱۵۷۶-       accuracy دقت

۱۵۷۷-       juror داور

۱۵۷۸-       officially رسمی

۱۵۷۹-       broker دلال

۱۵۸۰-       treasure گنج

۱۵۸۱-       loyalty وفاداری

۱۵۸۲-       talented مستعد

۱۵۸۳-       gasoline بنزین

۱۵۸۴-       stiff سفت

۱۵۸۵-       output تولید

۱۵۸۶-       nominee نامزد

۱۵۸۷-       extended تمدید شده

۱۵۸۸-       diabetes دیابت

۱۵۸۹-       slap با کف دست زدن

۱۵۹۰-       toxic سمی

۱۵۹۱-       alleged ادعا

۱۵۹۲-       jaw فک

۱۵۹۳-       grief اندوه

۱۵۹۴-       mysterious مرموز

۱۵۹۵-       rocket موشک

۱۵۹۶-       donate بخشیدن

۱۵۹۷-       inmate زندانی

۱۵۹۸-       tackle مقابله با

۱۵۹۹-       dynamics دینامیک

۱۶۰۰-       bow تعظیم

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
کلمات و لغات پر کاربرد انگلیسی – سانیبا – ۵ – ۴

۱۶۰۱-       ours مال ما

۱۶۰۲-       dignity شان

۱۶۰۳-       carpet فرش

۱۶۰۴-       parental والدینی

۱۶۰۵-       bubble حباب

۱۶۰۶-       buddy رفیق

۱۶۰۷-       barn طویله

۱۶۰۸-       sword شمشیر

۱۶۰۹-       seventh هفتم

۱۶۱۰-       glory شکوه

۱۶۱۱-       tightly محکم

۱۶۱۲-       protective محافظ

۱۶۱۳-       tuck در جای دنج قرارگرفتن یا قرار دادن

۱۶۱۴-       drum طبل

۱۶۱۵-       faint ضعف

۱۶۱۶-       queen ملکه

۱۶۱۷-       dilemma معمای غیر قابل حل

۱۶۱۸-       input ورودی

۱۶۱۹-       specialize تخصص

۱۶۲۰-       northeast شمال شرق

۱۶۲۱-       shallow کم عمق

۱۶۲۲-       liability مسئولیت

۱۶۲۳-       sail بادبان

۱۶۲۴-       merchant تاجر

۱۶۲۵-       stadium ورزشگاه

۱۶۲۶-       improved بهبود

۱۶۲۷-       bloody خونین

۱۶۲۸-       associated مرتبط

۱۶۲۹-       withdrawal خروج

۱۶۳۰-       refrigerator یخچال

۱۶۳۱-       nest لانه

۱۶۳۲-       thoroughly بطور کامل

۱۶۳۳-       lane کوچه

۱۶۳۴-       ancestor جد

۱۶۳۵-       condemn محکوم کردن

۱۶۳۶-       steam بخار

۱۶۳۷-       accent لهجه

۱۶۳۸-       optimistic خوش بین

۱۶۳۹-       unite متحد کردن

۱۶۴۰-       cage قفس

۱۶۴۱-       equip مجهز کردن

۱۶۴۲-       shrimp میگو

۱۶۴۳-       homeland میهن

۱۶۴۴-       rack دندانه دار کردن

۱۶۴۵-       costume لباس

۱۶۴۶-       wolf گرگ

۱۶۴۷-       courtroom دادگاه

۱۶۴۸-       statute اساسنامه

۱۶۴۹-       cartoon کاریکاتور

۱۶۵۰-       productivity باروری

۱۶۵۱-       grin پوزخند

۱۶۵۲-       symbolic نمادین

۱۶۵۳-       bug اشکال

۱۶۵۴-       bless برکت دهد

۱۶۵۵-       aunt عمه

۱۶۵۶-       agriculture کشاورزی

۱۶۵۷-       hostile دشمن

۱۶۵۸-       conceive تصور کردن

۱۶۵۹-       combined ترکیب شده

۱۶۶۰-       instantly فورا

۱۶۶۱-       bankruptcy ورشکستگی

۱۶۶۲-       vaccine واکسن

۱۶۶۳-       bonus جایزه

۱۶۶۴-       collaboration همکاری

۱۶۶۵-       mixed مخلوط

۱۶۶۶-       opposed مخالف

۱۶۶۷-       orbit مدار

۱۶۶۸-       grasp فهم

۱۶۶۹-       patience صبر

۱۶۷۰-       spite کینه

۱۶۷۱-       tropical گرمسیری

۱۶۷۲-       voting رای گیری

۱۶۷۳-       patrol گشت

۱۶۷۴-       willingness تمایل

۱۶۷۵-       revelation وحی

۱۶۷۶-       calm آرام

۱۶۷۷-       jewelry جواهر فروشی

۱۶۷۸-       Cuban کوبا

۱۶۷۹-       haul حمل و نقل

۱۶۸۰-       concede واگذار کردن

۱۶۸۱-       wagon واگن

۱۶۸۲-       afterward بعد از آن

۱۶۸۳-       spectacular تماشایی

۱۶۸۴-       ruin خراب کردن

۱۶۸۵-       sheer محض

۱۶۸۶-       immune مصون

۱۶۸۷-       reliability قابلیت اطمینان

۱۶۸۸-       ass الاغ

۱۶۸۹-       alongside در کنار

۱۶۹۰-       bush بوش

۱۶۹۱-       exotic عجیب و غریب

۱۶۹۲-       fascinating فریبنده

۱۶۹۳-       clip گیره یا پنس

۱۶۹۴-       thigh ران

۱۶۹۵-       bull گاو نر

۱۶۹۶-       drawer کشو

۱۶۹۷-       sheep گوسفند

۱۶۹۸-       discourage دلسرد کردن

۱۶۹۹-       coordinator هماهنگ کننده

۱۷۰۰-       ideological ایدئولوژیک

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
کلمات و لغات پر کاربرد انگلیسی – سانیبا – ۵ – ۵

۱۷۰۱-       runner دونده

۱۷۰۲-       secular دنیوی

۱۷۰۳-       intimate صمیمی

۱۷۰۴-       empire امپراطوری

۱۷۰۵-       cab تاکسی

۱۷۰۶-       exam امتحان

۱۷۰۷-       documentary مستند

۱۷۰۸-       neutral خنثی

۱۷۰۹-       biology زیست شناسی

۱۷۱۰-       flexible قابل انعطاف

۱۷۱۱-       progressive مترقی

۱۷۱۲-       web وب سایت

۱۷۱۳-       conspiracy توطئه

۱۷۱۴-       casualty سانحه

۱۷۱۵-       republic جمهوری

۱۷۱۶-       execution اعدام

۱۷۱۷-       terrific فوق العاده

۱۷۱۸-       whale نهنگ

۱۷۱۹-       functional تابعی

۱۷۲۰-       instinct غریزه

۱۷۲۱-       teammate همگروه

۱۷۲۲-       aluminum آلومینیوم

۱۷۲۳-       whoever هر کسی که

۱۷۲۴-       ministry وزارت

۱۷۲۵-       verdict حکم

۱۷۲۶-       instruct اموختن به

۱۷۲۷-       skull جمجمه

۱۷۲۸-       self-esteem عزت نفس

۱۷۲۹-       cooperative تعاونی

۱۷۳۰-       manipulate دستکاری کردن

۱۷۳۱-       bee زنبور

۱۷۳۲-       practitioner شاغل

۱۷۳۳-       loop حلقه

۱۷۳۴-       edit ویرایش

۱۷۳۵-       whip شلاق

۱۷۳۶-       puzzle پازل

۱۷۳۷-       mushroom قارچ

۱۷۳۸-       subsidy کمک مالی

۱۷۳۹-       boil جوش

۱۷۴۰-       tragic غم انگیز

۱۷۴۱-       mathematics ریاضیات

۱۷۴۲-       mechanic مکانیک

۱۷۴۳-       jar تکان

۱۷۴۴-       earthquake زلزله

۱۷۴۵-       pork گوشت خوک

۱۷۴۶-       creativity خلاقیت

۱۷۴۷-       safely با خیال راحت

۱۷۴۸-       underlying اساسی

۱۷۴۹-       dessert دسر

۱۷۵۰-       sympathy همدردی

۱۷۵۱-       fisherman ماهی گیر

۱۷۵۲-       incredibly فوق العاده

۱۷۵۳-       isolation انزوا

۱۷۵۴-       sock جوراب ساقه کوتاه

۱۷۵۵-       eleven یازده

۱۷۵۶-       sexy شهوت انگیز

۱۷۵۷-       entrepreneur موسس شرکت

۱۷۵۸-       syndrome سندرم

۱۷۵۹-       bureau دفتر

۱۷۶۰-       workplace محل کار

۱۷۶۱-       ambition جاه طلبی

۱۷۶۲-       touchdown زمین نشستن کامل هواپیما

۱۷۶۳-       utilize استفاده

۱۷۶۴-       breeze نسیم

۱۷۶۵-       costly گران

۱۷۶۶-       ambitious جاه طلب

۱۷۶۷-       Christianity مسیحیت

۱۷۶۸-       presumably احتمالا

۱۷۶۹-       influential نفوذ

۱۷۷۰-       translation ترجمه

۱۷۷۱-       uncertain مردد

۱۷۷۲-       dissolve حل کردن

۱۷۷۳-       statistical آماری

۱۷۷۴-       gut دل و روده

۱۷۷۵-       metropolitan شهری

۱۷۷۶-       rolling غلت

۱۷۷۷-       aesthetic زیبایی

۱۷۷۸-       spell طلسم

۱۷۷۹-       insert درج

۱۷۸۰-       booth غرفه

۱۷۸۱-       helmet کلاه خود

۱۷۸۲-       waist دور کمر

۱۷۸۳-       expected انتظار می رود

۱۷۸۴-       lion شیر

۱۷۸۵-       accomplishment انجام

۱۷۸۶-       royal سلطنتی

۱۷۸۷-       panic وحشت

۱۷۸۸-       crush له شدن

۱۷۸۹-       actively فعالانه

۱۷۹۰-       cliff صخره

۱۷۹۱-       minimal حداقل

۱۷۹۲-       cord طناب

۱۷۹۳-       fortunately خوشبختانه

۱۷۹۴-       cocaine کوکائین

۱۷۹۵-       illusion وهم

۱۷۹۶-       anonymous بی نام

۱۷۹۷-       tolerate تحمل

۱۷۹۸-       appreciation قدردانی

۱۷۹۹-       commissioner عضو هیئت

۱۸۰۰-       flexibility انعطاف پذیری

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
کلمات و لغات پر کاربرد انگلیسی – سانیبا – ۵ – ۶

۱۸۰۱-       instructional آموزشی

۱۸۰۲-       scramble تقلا

۱۸۰۳-       casino کازینو

۱۸۰۴-       tumor تومور

۱۸۰۵-       decorate تزئین کردن

۱۸۰۶-       pulse نبض

۱۸۰۷-       equivalent معادل

۱۸۰۸-       fixed ثابت

۱۸۰۹-       experienced با تجربه

۱۸۱۰-       donation اهداء

۱۸۱۱-       diary دفتر خاطرات روزانه

۱۸۱۲-       sibling برادر یا خواهر

۱۸۱۳-       irony طنز

۱۸۱۴-       spoon قاشق

۱۸۱۵-       midst در میان

۱۸۱۶-       alley کوچه

۱۸۱۷-       interact تعامل

۱۸۱۸-       soap صابون

۱۸۱۹-       cute زیبا

۱۸۲۰-       rival رقیب

۱۸۲۱-       short-term کوتاه مدت

۱۸۲۲-       punch مشت

۱۸۲۳-       pin پین

۱۸۲۴-       hockey هاکی

۱۸۲۵-       passing عبور

۱۸۲۶-       persist باقی بماند

۱۸۲۷-       supplier تهیه کننده

۱۸۲۸-       known شناخته شده

۱۸۲۹-       momentum حرکت

۱۸۳۰-       purse کیف پول

۱۸۳۱-       shed ریختن

۱۸۳۲-       liquid مایع

۱۸۳۳-       icon شمایل

۱۸۳۴-       elephant فیل

۱۸۳۵-       consequently در نتیجه

۱۸۳۶-       legislature قوه مقننه

۱۸۳۷-       franchise حق رای دادن

۱۸۳۸-       correctly به درستی

۱۸۳۹-       mentally روحا

۱۸۴۰-       foster پرورش دادن

۱۸۴۱-       bicycle دوچرخه

۱۸۴۲-       encouraging دلگرم کننده

۱۸۴۳-       cheat فریب

۱۸۴۴-       heal زخم التیام یابد

۱۸۴۵-       fever تب

۱۸۴۶-       filter فیلتر

۱۸۴۷-       rabbit خرگوش

۱۸۴۸-       coin سکه

۱۸۴۹-       exploit بهره برداری

۱۸۵۰-       accessible در دسترس

۱۸۵۱-       organism ارگانیسم

۱۸۵۲-       sensation احساس

۱۸۵۳-       partially تا حدی

۱۸۵۴-       upstairs طبقه بالا

۱۸۵۵-       dried خشک

۱۸۵۶-       conservation حفاظت

۱۸۵۷-       shove پرتاب

۱۸۵۸-       backyard حیاط خلوت

۱۸۵۹-       charter منشور

۱۸۶۰-       stove اجاق

۱۸۶۱-       consent رضایت

۱۸۶۲-       comprise را تشکیل می دهند

۱۸۶۳-       reminder تذکر

۱۸۶۴-       alike یکسان

۱۸۶۵-       placement کاریابی

۱۸۶۶-       dough خمیر

۱۸۶۷-       grandchild نوه

۱۸۶۸-       dam سد

۱۸۶۹-       reportedly بنا به گزارش

۱۸۷۰-       well-known معروف

۱۸۷۱-       surrounding محیط

۱۸۷۲-       ecological زیست محیطی

۱۸۷۳-       outfit ساز و برگ

۱۸۷۴-       unprecedented بی سابقه

۱۸۷۵-       columnist مقاله نویس

۱۸۷۶-       workout تمرین

۱۸۷۷-       preliminary مقدماتی

۱۸۷۸-       patent حق ثبت اختراع

۱۸۷۹-       shy خجالتی

۱۸۸۰-       trash سطل زباله

۱۸۸۱-       disabled غیر فعال

۱۸۸۲-       gross بزرگ

۱۸۸۳-       damn لعنتی

۱۸۸۴-       hormone هورمون

۱۸۸۵-       texture بافت

۱۸۸۶-       pencil مداد

۱۸۸۷-       frontier مرز

۱۸۸۸-       spray افشانه

۱۸۸۹-       disclose فاش کردن

۱۸۹۰-       custody حبس

۱۸۹۱-       banker صراف

۱۸۹۲-       beast جانور

۱۸۹۳-       interfere تداخل

۱۸۹۴-       oak بلوط

۱۸۹۵-       eighth هشتمین

۱۸۹۶-       notebook دفتر یادداشت

۱۸۹۷-       outline رئوس مطالب

۱۸۹۸-       attendance حضور

۱۸۹۹-       speculation احتکار

۱۹۰۰-       uncover کشف کردن

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
کلمات و لغات پر کاربرد انگلیسی – سانیبا – ۵ – ۷

۱۹۰۱-       behalf بابت

۱۹۰۲-       innovative نوآورانه

۱۹۰۳-       shark کوسه ماهی

۱۹۰۴-       mill کارخانه

۱۹۰۵-       installation نصب

۱۹۰۶-       stimulate تحریک

۱۹۰۷-       tag برچسب

۱۹۰۸-       vertical عمودی

۱۹۰۹-       swimming شنا

۱۹۱۰-       fleet ناوگان

۱۹۱۱-       catalog فهرست

۱۹۱۲-       outsider بیگانه

۱۹۱۳-       desperately به شدت

۱۹۱۴-       stance حالت

۱۹۱۵-       compel وادار کردن

۱۹۱۶-       sensitivity حساسیت

۱۹۱۷-       someday روزی

۱۹۱۸-       instant فوری

۱۹۱۹-       debut اغاز کار

۱۹۲۰-       proclaim جار زدن

۱۹۲۱-       worldwide در سرتاسر جهان

۱۹۲۲-       hike پیاده روی

۱۹۲۳-       required ضروری

۱۹۲۴-       confrontation مواجهه

۱۹۲۵-       colorful رنگارنگ

۱۹۲۶-       constitution قانون اساسی

۱۹۲۷-       trainer فرهیختار

۱۹۲۸-       Thanksgiving شکر گزاری

۱۹۲۹-       scent عطر

۱۹۳۰-       stack پشته

۱۹۳۱-       eyebrow خط ابرو

۱۹۳۲-       sack کیسه

۱۹۳۳-       cease توقف

۱۹۳۴-       inherit به ارث می برند

۱۹۳۵-       tray سینی

۱۹۳۶-       pioneer پیشگام

۱۹۳۷-       organizational سازمانی

۱۹۳۸-       textbook کتاب درسی

۱۹۳۹-       uh آه

۱۹۴۰-       nasty تند و زننده

۱۹۴۱-       shrink کوچک شدن

۱۹۴۲-       emerging در حال ظهور

۱۹۴۳-       dot نقطه

۱۹۴۴-       wheat گندم

۱۹۴۵-       fierce درنده

۱۹۴۶-       envision رویایی بودن

۱۹۴۷-       rational منطقی

۱۹۴۸-       kingdom پادشاهی

۱۹۴۹-       aisle راهرو

۱۹۵۰-       weaken ضعیف شدن

۱۹۵۱-       protocol پروتکل

۱۹۵۲-       exclusively منحصرا

۱۹۵۳-       vocal صوتی

۱۹۵۴-       marketplace بازار

۱۹۵۵-       openly علنا

۱۹۵۶-       unfair غیر منصفانه

۱۹۵۷-       terrain زمین

۱۹۵۸-       deploy گسترش

۱۹۵۹-       risky پر مخاطره

۱۹۶۰-       pasta پاستا

۱۹۶۱-       genre نوع

۱۹۶۲-       distract گیج کردن

۱۹۶۳-       merit شایستگی

۱۹۶۴-       planner نقشه کش

۱۹۶۵-       depressed افسرده

۱۹۶۶-       chunk تکه

۱۹۶۷-       closest نزدیکترین

۱۹۶۸-       discount تخفیف

۱۹۶۹-       ladder نردبان

۱۹۷۰-       jungle جنگل

۱۹۷۱-       migration کوچ

۱۹۷۲-       breathing تنفس

۱۹۷۳-       invade حمله

۱۹۷۴-       hurricane طوفان

۱۹۷۵-       retailer خرده فروش

۱۹۷۶-       classify دسته بندی کردن

۱۹۷۷-       coup کودتا

۱۹۷۸-       ambassador سفیر

۱۹۷۹-       density تراکم

۱۹۸۰-       supportive حمایت

۱۹۸۱-       curiosity حس کنجکاوی

۱۹۸۲-       skip پریدن

۱۹۸۳-       aggression تجاوز

۱۹۸۴-       stimulus محرک

۱۹۸۵-       journalism روزنامهنگاری

۱۹۸۶-       robot ربات

۱۹۸۷-       dip شیب

۱۹۸۸-       likewise نیز

۱۹۸۹-       informal غیر رسمی

۱۹۹۰-       Persian فارسی

۱۹۹۱-       feather پر

۱۹۹۲-       sphere حوزه

۱۹۹۳-       tighten سفت شدن

۱۹۹۴-       boast به رخ کشیدن

۱۹۹۵-       pat اهسته دست زدن به

۱۹۹۶-       perceived درک

۱۹۹۷-       sole تنها

۱۹۹۸-       publicity تبلیغات

۱۹۹۹-       unfold باز کردن

۲۰۰۰-       well-being تندرستی

آموزش زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی آموزش
کلمات و لغات پر کاربرد انگلیسی – سانیبا – ۵ – ۸

پایان بخش چهارم  و بخش آخر لغات و کلمات پر کاربرد انگلیسی – ۴۰۰۰ لغت

با مطالب دیگر همراه ما باشید

سانیبا : همیشه , همه جا , برای همه

ALWAYS , EVERYWHERE , FOR ALL

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × دو =

بستن