تاریخ معماریتاریخ معماری جهانتاریخ معماری جهان تا معاصرمعماریهنر

معماری گوتیک – تاریخ معماری جهان از آغاز تا معاصر

معماری گوتیک یکی از سبک‌ها و دوره‌های تاریخی معماری است.

این سبک یک سبک مذهبی بوده که همواره در خدمت کلیسا بوده است. آغاز پیدایش هیچ یک از شیوه‌های معماری را به دقت شیوه گوتیک نمی‌توان تعیین کرد.
تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

هنر معماری گوتیک در میان سالهای ۱۱۳۷ و ۱۱۴۴ (میلادی) در جریان بازسازی کلیسای سنت دنیس فرانسه پا به عرصه وجود گذاشت و تا اواسط قرن شانزدهم میلادی در اروپا معمول بود.

هنر گوتیک در میان دو دوره رمانسک و رنسانس واقع شده است و تا قبل از دوره مدرن گوتیک به عنوان یک صفت منفی به کار می رفت فیلاریته از آن به عنوان هنر فلاکت زده یاد می کند.

دوره معماری در اروپا طی سده‌های سیزده و چهارده شکل گرفته و شکل گیری آن در این دو ‏سده مراحلی را طی نموده‌است که به نظر می‌رسد ، آنرا در سه دوره گوتیک آغازین ، گوتیک ‏پیشرفته و گوتیک پسین بررسی نماییم .

گرایش به گونه ای معماری چند لایه ای که از سختی سازه میکاهد ، بر استفاده از نور طبیعی می افزاید و سر انجام به هنر ویترای (نقاشی روی شیشه ) می انجامد .

معماری گوتیک تبلور فلسفه ی اسکولاستیسم ( خداشناسی روشنگرانه ) بود که با آراستن کلیسا به کمک سنگ و شیشه ارتباط تنگاتنگ ساماندهی خردگرانه ای بین اندیشه و ساختار کالبدی معماری برقرار مینمود.

اوج معماری در عصر ایمان ، ساختمان کلیسا ، به گونه خانه خدا بر روی زمین ( شهر خدا ) باید صورتی از آن جهان دیگر را بنماید :تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

با تندیسها ، نقش برجسته ها ، شیشه های رنگی ، پویایی به سمت بالا و شکوهمندی فراتر از محدودیت های این دنیا.

کیفیت رویایی آسمانی و فراگیر در کلیسا ،انطباق دین و هنر (هندسه مقدس ، فضا ، نور ) ، ویژگیهای ساختاری ( رگه های کمانی ، تاق های نوک تیز ، پشت بندهای معلق ) نیز عوامل دیداری را پدید میاورند .

فن تاق زنی به صورت کمانهای محکم – استخوان دنده ای – و پوسته های نازک سطوح از وزن تاقها به میزان زیادی کاسته میشود. قوسها  وزن و نیروی رانش را روی گوشه های بیرون نشستگی ساختمان متمرکز میسازند. وباعث کاهش قطر جرزها میگردد و امکان

پیدایش بازشوهای بزرگ را فراهم می آورد ، مشروط بر ساخت پشت بند معلق.

اگر سبک رومانسک دستاورد دیرها ، جامعه روستایی و مرد سالار بود ، اما شیوه ی گوتیک در شهرها (ایل دو فرانس ) متولد شد ، و کلیساهای آن بازتاب دهنده ی ظرافت های شهری و اهمیت دادن به زنان بود.

پیدایش نخستین نمونه های بارز معماری گوتیک در ابتدای سده ۱۲ در پاریس و حومه

کلیسای نوتردام ، کلیسای امین و کلیسای بووه.

تاق این کلیساها نوک تیز و شش بخشی اند (گوتیک پیشین)

در مراحل بعدی ساخت کلیساهایی چون سن دنی ، لائون ، شارتر ، بورگ ،…در فرانسه الگوی کلیساهای اروپایی گردیدند. در این کلیساها کاربرد ، سازه و آرایه حکم مثلث مسیحیت را به خود گرفت.

ویژگیهای معماری سبک گوتیک:

نقش برجسته ها       تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

شیشه های رنگی

پویایی به سمت بالا

آراستن کلیسا به کمک سنگ و شیشه

تاق کلیساها نوک تیز و شش بخشی اند

بهره گیری فراوان از نور طبیعی

بازشوهای زیاد باابعاد غول آسا

تاکید بر عمودیت و شفافیت

پیکرتراشی و تندیسها

قرینه سازی

انطباق دین و هنر (هندسه مقدس ، فضا ، نور )

ویژگیهای ساختاری ( رگه های کمانی ، پشت بندهای معلق )

پنجره هایی در سطح های سنگی

استفاده از سطوح قوسی و گنبدی و ستون های مرکب

در معماری گوتیک نوعی تداوم فضایی بین داخل و خارج دیده میشود. نفی دیوارها، برداشتن پوسته ها و مفصل-بندی از جمله ویژگیهای این معماری است.

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

“این معماری دارای شفافیت سطوح است و این گاهی برای نزدیک شدن به پیوستگی فضایی بین بیرون و درون است”.

در این سبک امعماری ورودی در راستای محور طولی بناهای کشیده قرار میگرفته. عمودیت و شفافیت از ویژگی ورودیهای گوتیک است.

ارتفاع سرگیجهآوربا آن تناسبات، شکوه، جلال و هیبت را در ذهن ناظر تداعی میکند. همچنین پشتبندها و طاقیها در نمای ورودیهای گوتیک وجود دارد. پیکر تراشیها و نقش و نگارهای نوک تیز و نقش بر جسته های سردر گوتیک حس روحانی و عظمت را منتقل میکنند. به طور کلی ویژگیهای ورودیها در این دوره را میتوان در غالب واژه های زیر

بیان کرد:

– دارای کیفیت قائم

– چند عنصری بودن

– شامل عناصر کمانی و پر تحرک

– استفاده از مبالغه و انحراف از واقع

الف ) گوتیک آغازین 

معماری گوتیک در فرانسه آغاز گردید .البته با دوباره ساختن کلیسای ‏سن دنی پاریس ، این کلیسا یکی از بزرگترین و قدیمی ترین بناهای عصر گوتیک محسوب می‌‏گردد . با اینکه کلیسای سن دنی هم آثار رومانسک در آن مشهود است و هم گوتیک ، و لیکن ‏کلیسای دوره انتقال است.

کلیسای دیر سن دنی 

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

معماری گوتیک توسط دو دیر آغاز شد و پایان پذیرفت. کلیسای دیر سن دنی یکی از مبدأهای این تحول سبکی است؛
باسیلیکا یا کلیسای دیر سن دنی (Saint-Denis) در شهر سن دنی، واقع در نزدیکی شهر پاریس بین سالهای ۱۱۴۰ تا ۱۱۴۴ میلادی احداث شد.

پیشینه این بنا که نخستین کلیسای جامع عظیم پاریس است به نمازخانه ای کوچـک در قبـرسـتان سـن دنـی در قـرن پنجـم میـلادی بـاز می گردد. در قـرن هفتم، ساختمان اولیــه تبـدیــل بــه کلــیســـــای دیـــر سـلطنــتی می شود که به شیوه معماری کارولنژی ساخته می شود. این بنـا اختصـاص به یادبـودهای مقدس سن دنی (دنی شکل فرانسوی دیونوسیوس است) و سایر قدیسـان داشت. در حقیـقت، دیر سن دنی نه تنها زیارتگاه، بلکه بنایی سلطنتی بشمار می رفت که پادشـاهان فرانسه در آن به خاک سپرده می شدند.

«ابوت سوژه» در سال ۱۱۳۷ آغاز به بازسازی بنای دیر نمود. سوژه، راهب بزرگ دیر و پشتوانه تاج و تخت دو شاه و همچنین نایب السلطنه فرانسه در مدت غیبت یکی از شاهان به هنگام دومین جنگ صلیبی (۱۱۴۷ تا ۱۱۴۹ مـیلادی) بود. وی ایـوان و نمای غربی را در سال ۱۱۴۰ و جایگاه خوانندگان را نیز در سال ۱۱۴۴ تکمیل کرد.

او دو غلامگردشی (راهروهـای جانبی دور جـایـگاه خـواننـدگان کلیـسا) و نمازخانه های هفت گانه شعاعی کلیسا (که بی شباهت با غلامگردش و نمازخانه های شعاعی کلیسای سن سرنن در تولوز نیست) را ایجاد نمود، سپس به بازسازی صحن کلیسا (به ارتفاع تقریباً ۲۴ متر) مشغول شـد، اما پیـش از اتمـام کار، در سـال ۱۱۵۱ درگذشـت.
ادامـــــــه بازســازی بنـای کلیسا از حدود سال ۱۲۳۱ ازسر گرفته شد و صحن، شامل بازویـی و بخش فـوقــانـی جـایـگـاه خوانندگان حدود ۱۲۸۱ میلادی توسط «پیر دمـونتروی» و دیـگران (احتـمالاً «ژان دشـله») تکمیـل گشت.
صحـن نمـایی سه بخشی، شامل قوسـهای صحـن (arcade)، طـاقـهای سـه دهـانه (triforium) و ردیـف پنجره زیر طاقی سقف (clerostory) دارد.

کلیسای دیر سن دنـی نقــطه آغـازی بـود بـــرای ایجــاد جــایگاه خواننــدگان نـورانـی و درخشـان کـه در دیگــر آثــار گـوتیک نیـــز بــه چشم مـی خـورد. همچنین در این بنا از طاق و تویـــزه های متقـــاطع و پشـــت بنـــدهـای معـلق اسـتفاده گردیـده است؛ هرچند که یکی از نخسـتین نمودهای پشـت بند معلـق در کلیسـای دیر کلونی (Cluny – حدود ۱۱۳۰ م.) و کلیسای جامع سنس موجود می باشد.
از دیگر نکات برجسته در این بنا که الگوی ماندگار کلیساهای جامع فرانسه دوران گوتیک شد، جایگزینی پنجره ها به جای دیوارهای ضخیم بود. از این به بعد، معماران برای به حداقل رسـاندن تعداد دیوارها با یکدیگر به رقابت پرداختـند و می کوشیدند ارتباط ظریفتری بین تکیه گاهها برقرار سازند و ضخامتشان را تا آنجا که امکان دارد، کاهش دهند.

ویژگیهای برجسته معماری که «سوژه» در دیر سلطنتی سن دنی ابداع نمود، باعث شد تا ساخت بناهای رومانسک در شمال فرانسه متوقف گردد و تنها احداث آثار معماری به سبک رومانسک محـدود به مراکز چند شهـرستان دوردست شود.
لازم بـه ذکـر است که طاق و تویزه متقاطع در کلیساهای جامع قرن یازدهم و دوازدهم آنگلو – نورمان شامل کاتدرال دورام (Durham) و وینچستر (Winchester) در انگلستان و کلیسای دیر لسی (Lessay) در فرانسه بوجود آمد.
ویـوله لـدو (Violle-le-Duc ، ۷۹-۱۸۱۴) از سال ۱۸۳۶ تا ۱۸۴۶ این کلیسا را مرمت نمود. وی برج شمالی را که در سال ۱۸۴۷ دچار نشست غیر یکنواخت شده بود، از جای خود برداشت. برج جنـوبی که کماکان موجود است، به پیروی از مدل بناهای دوره رومـانسـک ساخته شـد؛ بــرج مذکور در ســـال ۱۱۴۸ بنا گردیده بود.

کلیسای لائون

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

یکی دیگر از آثار معماری گوتیک آغازین ، کلیسای لائون است که در سال ۱۱۶۰ میلادی حدود ‏چهل سال بعد ، یعنی در سال ۱۲۰۰ میلادی تکمیل گردید . هر چند که این کلیسا بسیاری از ‏ویژگیهای رومانسک را دارد . ولی همین عناصر ساختمانی را با المانهای معماری گوتیک مانند ‏تاق جناغی و قوس تیزه دار در هم آمیخت محراب و جایگاه خوانندگان ، مدت زمانی پس از ‏تکمیل کلیسا توسعه یافت و پلان کنونی آن نسبتا دراز و باریک است و انتهای شرقی آن ‏راستگوشه و حال و هوایی آشکارا انگلیسی از جمله ویژگیهای رومانسک قابل تشخیص این نقشه ‏، مربع تقاطع علامت گذاری شده و شبکه بندیهای آن است . که از یک واحد بزرگ در قسمت ‏صحن بالا مربع کوچک در هر راهروی جانبی تشکیل شده‌است .

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

 

کلیسای پاریس یا کلیسای مشهور نوتردام

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

این بنا در سال ۱۱۶۳ میلادی ساخته شد . برجهای بازوها جریی از ‏نقشه کلیسای پاریس یا کلیسای مشهور نوتردام نبودند . این بنا طوری است که متعلق به سبک ‏گوتیک آغازین است . ولیکن نیم نگاهی به گوتیک پیشرفته دارد که در آن فقط کلاهک باریک و ‏زیبا رومی مربع تقاطع ، خط دراز و افقی سقف را که از پشت برجهای جسیم نمای غربی آن رو ‏به غرب کشیده شده قطع کرده‌است .‏

در نقشه این کلیسا پنج راهرو قابل ملاحظه‌است ، که در آن شیوه بلوک بندی رومانسک با شیوه ‏تاق زنی شش بخشی صحن در دوره گوتیک آغازین ترکیب شده‌است .

بازویی اصلی کوتاه است ‏و از حد راهروهای جانبی بیرونی فراتر رفته‌است . صحن اصلی به گوتیک آغازین چهار بخشی ‏است و یک سه دهانه به شکل یک رشته نقشهای گل سرخی دارد . ردیف پنجره‌های زیر ‏گنبدی با پایین آوردن نقشهای گل سرخی دارد ، سه دهانه تا حد بالای بالکانه ، پایین تر آورده ‏شده‌اند.

گوتیک پیشرفته (میانی):

گوتیک شعاع سان

از سده سیزدهم میلادی شروع شد و تقریباً تمامی ویژگیهای دوره گوتیک یعنی ارتفاع گرایی، کم شدن ضخامت را شامل شدند که هم مشخصیه بلندی و سبکی کم ‏سابقه و باریکی جزرها و نازکی دیوارها ، کشیدگی برجها و منارها و تیزی سر مناره‌ها ، تکرار و ‏تاکید قائمهای ساختمانی بودند ، بدان میزان که حالت خیزی رو به آسمان ، یا فضایی محصور ‏آویخته بر پیکر کلیسا بخشید . این دوره به “ گوتیک شعاعسان” نیز شهرت دارد.

آثار معماری دوره گوتیک (شعاع سان)

کلیسای شارتر: در معرفی گوتیک بسیار مطرح است زیرا در اثر آتش سوزی این کلیسا و مرمت آن گوتیک به ویژگی های خاصی میرسد.

کلیسای آمین: این کلیسا دارای طرح صلیب بسته است و از نمونه های بارز دوره گوتیک شعاع سان است.

کلیسای سن شاپل: این کلیسا نمونه بسیار بازی از سبک گوتیک پیشرفته است که در آن تحلیل رفتن دیوار و کوچک شدن بدنه ستونهاتا حد نقطه در اوج تداوم می یابد و سه چهارم کل سطوح جداره های بنا را شیشه منقوش

تشکیل می دهد و ابعاد بازشوها ۵/۱۴ × ۵/۴ میباشد به همین خاطر به آن “سبک مشعشع” نیز می گویند.

از دیگر کلیساها رنس ، بووه ، بورژ

قرون وسطی به سده ششم تا اوایل سده یازدهم گویند که انحطاط دنیای غرب را بدنبال داشته است.

کلیسای شارتر

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

این کلیسا که از دو بازوی عرضی و طولی تشکیل یافته‌است . به نظر می‌رسد ‏که بخش انتهای شرقی با صحن اصلی کلیسا برابر باشد و مهمترین چیزی که در این کلیسا به ‏چشم می‌خورد ، نوع سازماندهی فضاهاست . آخرین طراحی مربعی ، که در کلیساهای گوتیک ‏آغازین به کار بسته می‌شدند ، جایشان را به یک شبکه بلوک بندی چهار گوش دادند ، که در ‏آینده به اصل معماری گوتیک پیشرفته مبدل خواهد شد . در مقابل هر بخش چهار گوش صحن ‏‏( هر واحد) فقط یک مربع تنها دیده می‌شود . این روش بلوک بندی تغییری در ‏طراحی تاق همراه است .

تاق بندی گوتیک پیشرفته در مقایسه با اسلاف خود :

 • محوطه نسبتا ‏کوچکتری اشغال می‌کرد .
 • حائل بندیش آسانتر بود . یعنی چهار بخشی است .

حتی از نظر ‏بصری هم تاثیر قابل توجهی داشت چون دیگر تصور نمی‌رفت که هر یک از واحد‌های اصلی و ‏کنار هم حجم‌های جداگانه‌ای باشند

 • همچنین دیگر اثری از روش ستون بندی در این بناها ‏دیده نمی‌شد. هر چند صحن اصلی دارای مفصل بندی قابل توجهی بود ،

و لیکن به صورت ‏وسیع و پیوسته جلوه گر است .

حکاکی و سنگ تراشیهای دروازه جنوبی کلیسای جامع شهر شارتر در شمال غربی فرانسه، آخرین محاکمه عیسی مسیح را نشان میدهد.

این کلیسای سبک گوتیک قرن سیزدهمی، بخاطر شیشه های منقوش پنجره هایش و کلکسیون استثنایی بیش از ۴۰۰۰ عدد مجسمه سنگی مشهور است.

کلیسای آمین

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

اوج معماری گوتیک پیشرفته

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

کلیسای بووه

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

معماری گوتیک پسین :

دوره سوم یا آخر گوتیک را باید دوران اعتلا و همچنین پایان این ‏شکوه و عظمت و ظرافت دانست .

در این زمان معمار گوتیک تلاش و سیعی در جهت ایجاد ‏قوسهای متقاطع داشت که فشار تاق را بدون واسطه سر ستونها مستقیما به پایه‌های بنا منتقل ‏کند .

پنجره‌های وسیعتری جای پنجره‌های وسیع پیشین را گرفتند و شبکه‌های داخلی آن به ‏صورت شعله‌های آتش در می‌آمد و نوارهای متقاطع به شکل ابرو در آن تعبیه شدند .

یکی از نمونه‌های بارز کلیساهای این دوره کلیسای سن مالکو در شهر روان پایتخت نرماندی ‏است .

گذار از این سبک درخشان به زیر سبک شعله آسا در پایان دوره ی گوتیک پدیدار گشت آن هم به سبب بهره گیری از نقش و نگارهای نوک تیز ، چنین نامی به خود گرفت. یکی از نمونه های بارز آن کلیسای سن ماکلو در شهر روان فرانسه است . طول این بنا ۵۴ متر و ارتفاع آن ۵/۲۲ است . بر فراز قوسهای جناغی ورودی برجستگیهایی با سنگ به صورت مثلثی به وجود آمده که یادآور پرگار طراحان معماری میباشد( گوتیک پسین)

گوتیک پسین (گوتیک شعله آسا)

در این دوره علاوه بر اضافه شدن شعاع نور و روشنایی، عناصر مثلثی شکل و نوک تیز نیز به نمای بیرونی اضافه می شود که به همین جهت به آن گوتیک شعله آسا یا شعله سان گویند.

مهم ترین آثار معماری گوتیک شعله آسا:

۱- کلیسای سن ماکلو در فرانسه

۲- کلیسای سنت الیزابت در آلمان

۳- کلیسای سالزبری انگلستان

معماری گوتیک در کشورهای اروپایی :در هر یک از این کشورها معماری گوتیک دارای ‏ویژگیهایی خاص است . حال برای آشنایی با این ویژگیها به بررسی کوتاه و مختصر معماری ‏گوتیک در کشور انگلستان می‌پردازیم :

گوتیک در انگلستان :

معماری گوتیک از شارتر وایل دوفرانس چون سیلی به سوی ایالت فرانسه ‏سرازیر شد و از مرزها عبور کرد . و به کشور انگلستان قدم نهاد .انگلستان با روی باز معماری ‏جدید را پذیرفت وعلت آن هم این بود که نیمی از کشور انگلستان در قلمرو فرانسه بود . اسلوب ‏معماری گوتیک در انگستان به سه مرحله تقسیم می‌شود . گوتیک نخستین ، گوتیک مزین ، ‏گوتیک قائم .

در معماری گوتیک آغازین در انگلستان پنجره‌های بسیار بلند و نوک تیز و ‏تاقیهایی به همین روش پدیدار شد که سبک نیزه‌ای نام گرفت .

ویژگیهای معماری گوتیک انگلستان در کلیسای سالزبری (۶۰-۱۲۲۰ ) تجسم یافته. پلان سالزبری دارای دو بازوست. کلیسا دارای دیوارهای قطور بوده فضای داخل آن بر نمای بیرونی منطبق نمیباشد.ارتفاع سقف کوتاه ،بدون پشت بند و با برجهای فراوان ساخته میشود. دو زیر سبک « تزیین یافته » و « عمودی » در انگلستان با آرایه های سقفی معروف به تاق پنکه ای رایج بوده است بر خلاف گوتیک فرانسه کلیسا در بافت متراکم شهری واقع نشده و در فضایی باز و چمن زار استقرار یافته است .

گوتیک در آلمان : ساخت کاخ و ابنیه شهری از حدود سال ۱۲۵۰ م رواج یافت.

در این کشور ، ساختن کلیسای تالاری شکل به عنوان زیر سبک گوتیک فراگیر میشود .

در این گونه کلیسا که دارای شبستان و راهروهایی هم ارتفاع اند از فضایی سیال و گسترده که چون سایه بانی غول پیکر بازدیدکننده را در بر میگیرد

کلیسای سنت الیزابت :

این کلیسا در شهر ماربورگ واقع شده ، که در سال (۱۲۳۳تا ۱۲۸۳ م ) ‏ساخته شده‌است . از بناهای این دوره در آلمان است راهروهای جانبی بخش عمده‌ای از نقش ‏حائل بندی لازم برای تاق مرکزی را انجام می‌دهند . از زیر سبک تالاری و عمودی بدون پشت بندمعلق و آرایه های ساده برخوردار میباشد.

کلیسای کلن:

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

بزرگترین کلیسای گوتیک اروپای شمالی

معماری گوتیک ایتالیا

در ایتالیا به سبب اقلیم گرم و آفتابی ، ابعاد پنجره های کلیسا ی گوتیک ایتالیایی کوچکتر از سایر کشورهای اروپایی است.

دیوار های ضخیم و کمربند آهنین به جای پشت بند معلق و الگو های معماری روم باستان از مشخصه های این نوع معماری است .

کلیسای جامع میلان

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

بزرگترین کلیسای گوتیک ساخته شده در ایتالیاست ( ۱۳۸۶ ) نمای با شکوه این کلیسا نمادی از در آمیختگی آشفته عناصر گوتیک با عناصر کلاسیک است و در نماد مقام فرو پاشی سبک گوتیک بر جای مانده است.

کلیسای بزرگ میلان، دومین کلیسای بزرگ کاتولیک است که در ساخت آن سبک گوتیک و نئوگوتیک به کار گرفته شده است.

کلیسای فلورنس

فاقد پشت بند معلق و پنجره های زیر گنبدی

دارای پنجره های روزنه مانند در دیوارها برخلاف گوتیک

ارتفاع کمتر…افقی گرایی…شروع رنسانس

نمای این کلیسای غول آسا به شیوه ی توسکان با شکلهای هندسی تزیین یافته

در ایتالیا برج مستقل و جدای از بنای اصلی ساخته می شود .

تنها ویژگی بصری مرتبط با گوتیک :طاق جناغی

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

گنبد کلیسای فلورنس گنبدی است که در سال ۱۴۱۹ میلادی بدست ان معمار بزرگ ایتالیایی فیلیپو برونلسکی ساخته گردید.
فضای زیر این گنبد ۴۲ متر پهنا دارد و این اثر توسط برونسکی معمار برجسته رنسانس و با نبوغی استثنایی فرم ایجاد گنبد را حل کرده است . او مرکز گنبد را بالا برد و آنرا به گرد یک مقطع تیز دار طراحی کرد .و برای حداقل رساندن وزن ساختمان یک گنبد دو پوسته نسبتاً نازک به گرد تویزه های بیست و چهار گانه آن که که هشت تویزه آن در بیرون قابل رویت هستند طراحی کرد .و نوک گنبد را با فانوس بزرگی مهار کرد.
شایان ذکر است که این معمار در ایجاد این گنبد نحت تأثیر معماری گنبد سلطانیه (دوره ایلخانی) قرار گرفته است

. ناقوس کلیسا بالای برجی به ارتفاع ۸۲ متر قرار گرفته است که توسط جوتو Giottoطراحی و ساخته شده است .یکی از خصوصیات منحصر بفرد این برج طراحی بیرونی آن بصورت اشکال هندسی افقی است که چشم هر بیننده ای را خیره می سازد .

در گوشه ای از کلیسا محلی بنام باتیسترووجود دارد که محل غسل تعمید می باشد این محل بصورت بسیار جالبی با سنگهای مرمر سفید و سبز تزئین شده است دو درب برنزی بسیار زیبای موجود در این قسمت شهرت جهانی دارد .

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر تاریخ معماری

هنر گوتیک دارای ۳ اصل:

تناسب

نورانیت

تمثیل

پیکر تراشی در معماری گوتیک :

پیکرتراشی گوتیک به طور کامل از کلیساهای این دوره پدیدار ‏شد ، پیکره‌های سردر غربی کلیسای « شارتر» که به صورت یکپارچه از کار ‏در آمده‌اند ، عظمت و قدرت مسیح را نمایان می‌کنند . تولد ، معرفی مسیح در معبد و مسیح ‏کودک در دامن مریم عذرا و معراجش به آسمان.

نقطه اوج پیکرتراشی گوتیک را در بعضی از تندیسهای کلیسای « رایمز» (۱۲۹۹- ۱۲۲۵ م) می‌‏توان دید ، و از همه مشهورتر در این کلیسا مجموعه‌ای به نام ملاقات وجود دارد که در آن ‏صحنه حضرت مریم (س) دارای شخصیت کاملا متمایزی است ، آنهم به خاطر انحنایی که به ‏بدن داده شده و به صورت موزونی بدن را برگردانده و به سوی ملاقات کنندگان متمایل شده ‏است .

شیشه منقوش در معماری گوتیک :‏

اوج معماری گوتیک در پیکرتراشی واستفاده از هنر پرشکوه و با جاذبه‌ای است که به شیشه ‏منقوش معروف شده‌است . این مصالح جدید تقریبا با سبک گوتیک مترادف اند . در هیچ دوره ‏دیگری شیشه را با یک چنین ظرافت و زیبایی و حتی مهارتی به کار نبرده‌اند .

مطلب فوق بروزرسانی میشود ” با ما همراه باشید ” .

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − شش =

بستن