تاریخ معماریتاریخ معماری معاصر جهانمعماریهنر

معماری مدرن – تاریخ معماری جهان , معماری معاصر و عصر مدرنیته

مدرنیته و معماری مدرن

مبانی معماری مدرن

از مهم ترین حوادث این دوران پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی جدید، وقوع انقلاب های دموکراتیک در اروپا، استقلال آمریکا و گسترش نظام اقتصادی مبتنی بر مبادله کالا در سراسر جهان و افزایش تدریجی دین گریزی (سکولاریسم) است.

ویژگیهای اصلی مدرنیته

 

مدرنیته یک عهد و یک عالم است. جهان مدرن به طور ماهوی با قرون وسطی و جهان باستان غربی و نیز عالم دینی تفاوت دارد. مدرنیته به لحاظ نظری دارای این ویژگیها است:

تاریخ معماری تاریخ معماری معاصر جهان معماری هنر معماری

– بشرانگاری و اومانیسم

– تاکید و تکیه بر عقل جزوی نفسانیت مدار استیلاجو (عقل مدرن)

– اعتقاد به اصل پیشرفت تاریخی

– اصالت علم جدید

– جدا کردن اخلاق از تار و پود عالم

– تکنولوژی جدید و نظام تکنوکراسی

– سکولاریزم و سکولاریزه کردن امور

– بوروکراسی پیچیده مدرن

– نیهیلیسم به عنوان صفت ذات

– اعتقاد به قانون گذاری توسط عقل جزوی بشری و حق حاکمیت بشری

– سرمایه داری

زمینه های فکری و اجتماعی عصر مدرن:

۱ – ۱ : خصوصیات اصلی عصر رنسانس …….انسان گرایی – واقع گرایی – فردگرایی

۱ – ۲ : دین پیرایی

۱ – ۳ : علم پیرایی

۱ – ۴ :غصر روشنفکری

۱ – ۵ :انقلاب صنعتی ( ۱۷۸۹ ) . اختراع – اکتشافات – ابداع

معماری رنسانس  زمینه ساز معماری مدرن

علل شکل گیری دورۀ رنسانس

توسعه تجارت بین المللی، گسترش جامعه شهرنشین، شکل گیری طبقه متوسط، اختراع چاپ و رواج کتاب های چاپی، کشف سرزمین های جدید، افزایش موقعیت اجتماعی هنرمندان، هنر دوستی اشراف جامعه و حمایت از هنرمندان، خود باوری و اعتقاد به توانایی و شایستگی انسان از علل شکل گیری دوره رنسانس است.

واژهٔ رنسانس ابتدا در ایتالیا به معنی تجدید حیات یا نوزایی بود و سپس فرانسوی ها آن راتجدید حیات آموزش ادبیات و هنر کلاسیک تعریف کردند. اما عموماً رنسانس به جنبشی فکری وعقلانی گفته می شد که در سدهٔ چهاردهم میلادی در ایتالیا شروع شد و در سدهٔ شانزدهم میلادی به اوج خود رسید.

فلورانس آغازگر رنسانس در ایتالیا بود زیرا انسان گرایان اولیه در این شهر بودند و فلورانسی ها شهرشان را دوست داشتند و در جهت زیبایی آن کوشش می کردند و تلاش های فرهنگی آن ها سبب تغییرات ظریفی در نگرش انسان ها نسبت به جهان شد و به تدریج دنیای فکری انسان ها از ارزش ها و اندیشه های دارای جهت گیری فوق طبیعی گسست و به اندیشه ها و ارزش های زندگی بشری و فردگرایی تغییر یافت. مورخان جدید، رنسانس ایتالیایی را به سه دورهٔ آغازین، متعالی و متأخر تقسیم می کنند. شکل گیری جنبش رنسانس است.

رنسانس

 • به معنای زندگی دوباره و تجدید حیات اصول و نمادهای روم باستانی
 • عصر مدرن با پیدایش انسان گرایی و خرد گرایی و واقع گرایی دوره رنسانس در قرن ۱۵ میلادی در شمال ایتالیا همراه است.
 • تغییر جهان بینی انسان از آسمان به زمین

«گونه های پر شمار تجربه های معماری سده میانی از دیدگاه معماران رنسانس نکته ای منفی بود و باید جای به شیوه واحدی در آفرینش معماری می داد و باید معطوف به ضابطه ها ومنظومه های معمارانه تازه ای می شد که در این دوران جهانی تلقی میشد .

در این دوران کمک گرفتن از هندسه به عنوان وسیلهای که در روان تر کردن ترکیبهای حجمی فرعی کاربرد فراوان داشت و به طراح کمک می کرد که به کمک اندازه هایی که از پیش درارتباط و در تناسب بایکدیگر سنجیده می شوند در تعیین عناصر فرعی معماری بامشکل روبرو نگردند و گذری داشته باشند از فضای آکنده از گونه گونی تجربی به فضایی که در آن حساب و نظم در آفرینش معماری حاکم است ، که از طریق استدلالی کردن وو عقلانی کردن معمار یصورت می گرفت .

همچنین از روش آفرینش و اجرای واحدهای معماری خاص سده میانه به روشی نوین روی آوردن و در پی آوردهای روابط اجتماعی و حرفه ای معماران بسیار دارای اهمیت بود . معماری رنسانس ایتالیا ، دارای بیانی ویژه است و از ابزاری نو و بس مهم برای مفاهیم خود بهره می برد که مهمترین آن را می توان شکل واقعی دادن به اندیشه فضایی که دارای خصیصه پرسپکتیوی است ،دانست. »

مذهب رنسانس همانند مذهب قرون وسطا مسیحی بود ولی سردرها و تناسبات معابد یونان و روم باستان به روی کلیسای رنسانس بود .

چرا رنسانس در شمال ایتالیادقرارداشت :

 • عدم وجود دولت مرکزی
 • تاثیر کم فئودالیسم در ایتالیا
 • خطوط دریایی جدید
 • تجارت با خاورمیانه وآفریقا
 • اختلاف در کلیسا…..کاهش قدرت روحانیت
 • گسترش مدارس غیر دینی

خصوصیات اصلی عصر رنسانس :

فردگرایی:نقش هنر و هنرمند پر رنگ میشود(مطرح شدن نام هنرمندان غیر مذهبی). رعایت تناسبات بدن انسان در پیکر تراشی

واقع گرایی:در نقاشی و مجسمه سازی ,ابداع پرسپکتیو در نقاشی

تدریس هنرهای آزاد

خرد گرایی:گسترش مدارس غیر مذهبی

اهمیت احجام اولیه (کره. هرم.مکعب….)….اشکال قابل ادراک و استنباط توسط ذهن انسان

زنده شدن اصول هنر کلاسیک یونان و روم…..تناسبات ریاضی و همگونی و تقارن…..ذهن انسان در مرکز تقارن

دین پیرایی

در قرون وسطا(قرن ۱۴و۱۵)

اوج اقتدار کلیسا وحکومت مذهبی

برقراری دادگاه تفتیش عقاید در سال ۱۲۵۲٫٫٫٫تا انقراض در عصر روشنفکری(بیش از ۵قرن)

حکم ارتداد .تفکیر.سوزاندن

پاپ ومتصدیان کلیسا….مطلق العنان

اقدامات:

مارتین لوتر:   موجب زمینه های نقد سنت….توسعه چارچوب مدرنیته…

اقدام علیه جمع آوری اعانات توسط کلیسا

اساس مذهب مسیحیت ….پیام خدا (انجیل)و وجدان انسانی

زیر سوال بردن سنت های رایج کلیسا

ترجمه انجیل و برگزاری مراسم مذهبی به زبان آلمانی

اثرات مبارزات…..گسترش خرد باوری و فرد باوری که با بینش مدرن همخوانی داشت

هگل:….مذهب پروتستان…ایجاد ذهنیت نودر جهان غرب          پشت سر گذاشتن سنت های قرون وسطا….

علم مداری

نیکولاس کپرنیک :خورشید و نه زمین در مرکز عالم است

یوهانس کپلر : مدار سیارات به دور خورشید بیضی….خورشید در یکی از ۲ کانون قرار گرفته

گالیله: ساخت دوربینی توسط عدسی های شیشه ای…مشاهده کرات آسمانی …کرات اجرامی کامل و بدون نقص نیستند

فاصله یک جسم هنگام سقوط رابگه مستقیم با جذر زمان دارد

نیوتن :کشف نیروی جاذبه

نتیجه: انسان به کمک علم –قوانین ریاضی-اصول تجربه وبااتکا به ذهن به مکاشفه و مطالعه این جهان می پردازد.

روشنفکری :نقطه عطف در گذر از جهان مدرن به جهان سنت…به این دوره عصر منطق گویند.

فرانسیس بیکن

پایه گزار فلسفه مدرن در فرانسه…جمله معروف(من میاندیشم پس هستم)… کل فلسفه جهان سنت را به زیر سوال برد…

رنه دکارت

دستاوردها …ابداع محور مختصات

ریاضی نمودن جهان…همه پدیده ها قابل اندازه گیری…قیاس و سنجش به طریق ریاضی

فرانسیس ولتر

جمله معروف(ممکن است با نظر تو مخالف باشم ولی از جان میگذرم تا تو نظرت را بیان کنی)…شاخص ترین شخصیت عصر روشنفکری

مونتسکیو

پایه گذار علوم اجتماعی …

دنیس دیدرو

توجه به رابطه علم وتکنولوژی…مولف دایرالمعارف…دستاورد بزرگ عصر روشنفکری …

امانوئل کانت

بانی عصر روشنفکری در المان … روشنفکری بیرون امون از کمینگی و کودکی عقلی و نوید دهنده آزادی است …

 تاثیر عصر روشنفکری بر دنیای سیاست, نوع حکومت ورابطه فرد با جامعه :

قانون اساسی آمریکا پس از استقلال از انگلیس….منشور عصر روشنفکری

انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ بر ضد نمادهای جهان سنت و طبقه اشراف و کلیسا…رفع هرگونه تبعیض و استبداد و آزادی های فردی و اجتماعی

اولین ساختمان مدرن

انقلاب صنعتی ( ۱۷۸۹ ) : (در انگلیس ) اختراع – اکتشافات – ابداع

اختراع ماشین بخار… طلیعه انقلاب صنعتی و تکنولوژی مدرن

ایجاد کارخانجات مدرن

اولین خط راه آهن

اولین کشتی بخار

اختراع تلگراف و تلفن

اختراع چراغ برق…ادیسون

ماشین با سوخت بنزینی…کارل بنز

پیشرفت صنایع ساختمان سازی…نعت شیشه سازی

آسانسور

تولید تیر آهن و فولادو سیمان

رشد سریع شهر نشینی … صنعتی شدن کشاورزی و احداث کارخانجات در شهر ها

تغییر در ساختار جمعیتی انگلیس …مهاجرت از روستا بع شهر

به وجود آمدن طبقات جدید اجتماعی…پدیدآمدن کارگر صنعتی و مالکان کارخانجات

اختلاف شدید طبقاتی… پیدایش نظریه های ضد سرمایه گزاری مانند سو سیالیسم و کمونیسم

از بین رفتن نظام کالبدی شهر ها …وجود اتومبیل

تغییر بافت در شهر ها …مقیاس انسانی تبدیل به مقیاس اتومبیل شد.

پل رودخانه سورن ……انگلیس ……..اولین نمونه پل با مصالح مدرن( ۳۰ متر دهانه)

پل ساندر لند ……… انگلیس ……. ( ۷۲ متر دهانه

پل معلق کلیفتون ……انگلیس……(۲۱۴ متر دهانه )

( کارخانه ریسندگی …… انگلیس …..(اسکلت فلزی برای اولین بار در ساختمان

نمایشگاه بین المللی در هاید پارک لندن در سال ( ۱۸۵۱

تاریخ معماری تاریخ معماری معاصر جهان معماری هنر معماری

ساختمان عظیم قصر بلورین ( جوزف پاکستن )

اولین ساختمان با مصالح کاملا مدرن یعنی آهن و شیشه

اجرا به صورت پیش ساخته  ولی سقف بنا به صورت سنتی با قوس نیم دایره ولی دراثر آتش سوزی در سال ۱۹۳۶ از بین رفت

تاریخ معماری تاریخ معماری معاصر جهان معماری هنر معماری

نمایشگاه بین المللی در شهر پاریس در سال( ۱۸۸۹ )

به مناسبت یکصدمین سال انقلاب کبیر فرانسه

آثار مهم :برج ایفل –نماد و سمبل صنعت و تکنولوژی (معمار :گستاو ایفل )

ساختمان تالار ماشین

اولین ساختمان با مصالح کاملا مدرن یعنی آهن و شیشه

اجرا به صورت پیش ساخته

ولی سقف بنا به صورت سنتی با قوس نیم دایره ولی دراثر آتش سوزی در سال ۱۹۳۶ از بین رفت

تاریخ معماری تاریخ معماری معاصر جهان معماری هنر معماری

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + نوزده =

بستن