سبک زندگیطالع بینیهوروسکوپ خورشیدی

طالع بینی سال ۱۳۹۷ در یک نگاه – سال سگ چگونه سالی خواهد بود

طالع بینی سال ۱۳۹۷ در یک نگاه

اورانوس..سیاره ی تغییرات ناگهانی ولرزه آفرین..امسال پایش رامیگذارد به برج خاکی ثور.. برج پولها و نقدینگیها..معیشت روزمره ی انسانها..و..کسالتهای بینایی چشمها..

سبک زندگی طالع بینی هوروسکوپ خورشیدی  طالع بینی

طالع بینی سال ۱۳۹۷ در یک نگاه

این ابتدای ورود مصادف میشود بامیانه ی ماه مه ۲۰۱۸ (اواخراردیبهشت).

همان اوایل سال حضورش رادرمنزل جدیدعیان میسازد و تاثیرمیگذارد بر هر سه برج خاکی اردیبهشت دی وشهریور.حرکتی مهم که درآن اورانوس, درحالت مناسب قرارمیگیرد با زحل که درجدی حرکت دارد, پلوتوهم آنجاست ازدوستی اورانوس و پلوتو و حاصلش یکی میتواند این باشد که

ایران زمین ازبار فشار تربیع اورانوس وپلوتو (تحریمها) تاحدودی نفس راحت بکشد چرا که پلوتو, اورانوس و زحل از حالت خصمانه خارج شده و نمودی دوستانه بخود میگیرند .

حوادث تاحدودی ما را بیاد سالهای ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۲ می اندازد یعنی ۱۳۱۳ شمسی ببعد. بقدرت رسیدن آدولف هیتلر (یک متولد اردیبهشت)  وتصویب قوانین یهود ستیزی درآلمان- حمله ی ایتالیا به حبشه – ابتدای جنگ داخلی اسپانیا – تاسیس شبکه ی تلویزیونی بی بی سی – ساخته

شدن فیلم عصر جدید چارلی چاپلین – امضای پیمان سعدآباد برای مشخص شدن مرزها – حمله ژاپن به چین – جان اشتین بک کتاب موشها و آدمها را مینویسد – ساخت فیلمهایی چون بربادرفته – ربکا – وبالاخره وقوع جنگ جهانی دوم و حمله ی متفقین به ایران زمین.

اورانوس ازنیمه ی مه درثور خواهد بود تا اوایل ماه اوت ۲۰۱۸ که دراین زمان (ماه اوت) در حال رجعت دوباره به اواخر حمل بازمیگردد و تاثیرش دربرج ثور کمترشده تا اواسط اسفند ۹۷ که مجددا پایش ببرج ثور باز میشود و حدود شش یا هفت سال آینده درثور جا خوش میکند.

میدانیم که برج ثور برجی ثابته گفته شده, تحت تاثیرحرکت اورانوس درثور . اگرافرادی کوکب اقبالشان طلوع کند افرادی هستند که دربیان و تثبیت عقاید و نظریات خود سرسختی و لجاجت نشان خواهندداد. این حرکت درقسمتهای وسیعی ازایران زمین خصوصاً نواحی غربی مثل

کردستان – همدان و آنحدود تاثیرش بیشتر خواهدبود و همینطور مناطقی که تحت تاثیر بروج ثابته دیگرهمچون اسد _ عقرب _دلو _شهرهایی مثل:سمیرم – گلپایگان – تهران – آمل – ساری و…هم تاثیرپذیرخواهندبود.

ثوربرجی خاکی است..بنابراین اولین نمود حرکت اورانوس دراین برج میتواند حرکت گسلها و احتمال بروززلزله باشد.

سبک زندگی طالع بینی هوروسکوپ خورشیدی  طالع بینی

طالع بینی سال ۱۳۹۷ در یک نگاه

سال ۱۳۱۳ درمیان سالهای گذشته میتواندسال ابتدای ورود اورانوس به ثورباشد. چه اتفاقهایی دراین سال رخداده..؟

تولدآقای هاشمی رفسنجانی محمود کیانوش(شاعر) جمشیدمشایخی وعلی نصیریان (هنرمند) عثمان طاها – محمدزرین دست – فروغ فرخزاد و همینطورحوادثی مثل تصویب تاسیس دانشگاه تهران – استقلال یمن -زلزله شدید درچهاردانگه مازندران

باخروچ اورانوس ازبرج حمل میتوان انتظارداشت که درسوریه شعله های جنگ وخونریزی فروکش کند و فشارتحریمهای آزاردهنده اقتصادی بر ایران تدریجاً بکناری رود. وقوع تغییرات مهم درسیستمهای مالی وارزی.

برج ثوربرجی خاکی است.

مناطقی مثل : اسراییل باطالع تشکیل آفتاب دربرج ثور وترکیه باطالع تشکیل آفتاب درعقرب وقبرس (ثور) دررابطه بایونان وترکیه میتوانند با تغییرات درونی خاص روبروشوند وهمینطور کرد ها..

باحرکت اورانوس درثور و زحل وپلوتو درجدی موضوع ظهور بشقابهای پرنده دوباره میتواند بر سر زبانها بیفتد درجاهایی مثل روسیه یاغرب ایران ,خاطرمان باشدکه زحل ومشتری زمانیکه اورانوس تازه دربرج ثور جا خوش کرده باهم ملاقاتی در اول دلو دراواخر ۲۰۲۰ خواهندداشت که میتواند

درتربیع قراربگیرد با  اورانوس درثور که این حرکت مهم برمناطق تحت علائم ثابته تاثیرخواهدنهاد مثلاً درتایوان و مناطقی که قبلا نام برده شد.

ویک ملاقات مهم درکوتاه مدت

سبک زندگی طالع بینی هوروسکوپ خورشیدی  طالع بینی

طالع بینی سال ۱۳۹۷ در یک نگاه

زحل که همچنان دربرج جدی حرکت دارد دراولین ماه سال۹۷ ملاقاتی خواهدداشت باسیاره سرخ فام مریخ که میتواندوقایعی را گاه ناخوشایندرقم زند.متولدین ماه دی و مناطقی که تحت علامت جدی هستند حواسمان باشدکه مریخ دربرج شرفش یعنی جدی است وزحل هم دربیت

خودش حرکت دارد.

آیا یکی ازقدرتهای بزرگ جهانی دست بیک جاه طلبی آشکارخواهدزد؟ نوع واقعه دراوایل تابستان رخ خواهدنمود.

مناطق تحت تاثیرزحل مثل شبه قاره ی هند ازپاکستان وافغانستان تا قسمتهایی ازغرب چین همینطور مکزیک تکزاس وآلاسکا و روسیه و بعضی مناطق دربالکان مثل بلغارستان و صربستان

برج ثوربرج شرف ماه (خانمها) بحساب می آید و حرکات فمینیستی درسطح جهان احتمال افزایش دارد و برخی خانمهای بازیگر سینما یاسایر هنرها ممکن است بصورت ناگهانی ازکار خود دست بکشند. خانمهای اردیبهشتی دقت کنند لوازم آرایشی نامطمئن را مصرف نکنند

خوب بدنیست نگاهی بیندازیم به جلوه های عشق وزندگی درسال ۱۳۹۷٫٫

سبک زندگی طالع بینی هوروسکوپ خورشیدی  طالع بینی

طالع بینی سال ۱۳۹۷ در یک نگاه

سیاره ی زهره سیاره ی عشق وزیبایی و احساسات عاشقانه در ۹۷ چگونه وضعی خواهدداشت؟ و بر متولدین کدامین ماههابیشترین تاثیررامیگذارد؟

زهره ی رامشگر بیشترین توقف رادربرج عقرب خواهدذاشت .چه دست افشانی غریبی اورانوس مقابلش هست و نوای چنگ زهره را مرموزانه تر و گیراتر بر عقرب و ثور تاثیر پذیرمیسازد . زهره و اورانوس عقرب ثور اوه مشتری هم درعقرب است.

جوانهای اردیبهشتی شاید ناگهان دل ازکف بدهند و شاید عشق درنگاه اول راتجربه کنند البته نه همه ی جوانها

بعدازعقرب  تاثیر زیاد را زهره برمیزان میگذارد و شاید متولدین مهر بنوعی رقابت عشقی با عقرب بپردازند . عقرب نمیتواند بفهمدکه اول میزان آن زیبارو را دیده ودل بدو بسته  و حال درنهان هنوز مهرش رابدل دارد. ثور و عقرب ومیزان خیلی باید مراقب باشند..

کدام برج امسال کمترین بهره را از تشعشعات زهره خواهدبرد؟

برج حوت(اسفند). اسفند بیت شرف زهره است و بیشترین تاثیر زهره از نظر احساسات لطیف و عاشقانه را براسفندیها میگذارد. امسال زهره مهمانشان نخواهدبود و آنها میتوانند ازفرصت پیش آمده استفاده کرده وتعادلی بین زندگی و احساساتشان برقرار کرده و از افراط کاریها و

تندروی درمسائل عاشقانه بپرهیزند .

در زمینه ی فعالیتها و حوادث زندگی بیشترین تاثیر سیارات وتغییرات بر متولدین اردیبهشت و دی خواهد بود وفصل بهار برایشان ابتدای بروز آشکار این تغییرات خواهدبود .

متولدین فروردین باخروج اورانوس ازحمل ماه تولدشان ناچار خواهند شد حوادث ۵ یا ۶ سال گذشته را مرور کرده و به افکار و حرکات تند و غیر معمول خود بیندیشند و در صدد رفع آثار منفی این تصمیمات بکوشند .اما با ورود اورانوس به برج ثور برج ثابته آرام منطقی این افراد پا به افقهای

تازه وناشناخته خواهند نهاد و زندگی برخی متولدین اردیبهشت دستخوش تغییرات پیش بینی نشده گشته وبا بروز برخی خلقیات جدید درآنها  میتوان اثرتغییرات را در ظاهر زندگی آنهانیزمشاهده کرد.

و بالاخره توقف طولانی مریخ دربرج دلو (بهمن) که متولدین بهمن و مرداد را بیشتر از بقیه تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و متولدین بهمن باید مراقبت کنند تا با لجاجت واحتمالاً درگیری با افراد تند و عصبی کار را برخود مشگل نسازند..

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲ نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 12 =

بستن