پندهای حکیمانهسبک زندگی

سخنان گهر بار و حکیمانه از بزرگان – دریچه ای به سوی روشنایی – ۰۴

مطالعه و خواندن سخنان گهربار و حکیمانه بزرگان و همچنین مطالعه زندگی نامه انسان های موفق و ماندگار تاریخ , همیشه دریچه ای روشن را به سوی زندگی گشوده است و گاها تلنگری در مسیر زندگی و انتخاب اهداف و ادامه راه می باشند .

 

از جامعه ایی که کتاب نمیخوانند بایدترسید!

#نیچه

پندهای حکیمانه سبک زندگی  روانشناسی حکیمانه

 جملات و حکایت های حکیمانه و پند آموز

من نه فقط به کارهایی که انجام داده‌ام بلکه به کارهای بسیاری که انجام نداده‌ام هم افتخار می‌کنم.
راز #موفقیت #اپل همین است: ما وقت خود را در کارهایی که نباید انجام دهیم تلف نکردیم.

#استیو_جابز

***

برای خودتان #یک_دوست پیدا کنید،

یکنفر که تا اَبَد بماند،
یکنفر که حالتان،جانتان،یارتان،بد و خوبتان را همه را با هم بخواهد،
یکنفر که حالش را بپرسید،خوابش را ببینید .
آدم ها باید، غیر از عشق و خانواده ،یکنفر را داشته باشند که همه چیزهایی که نمی شود به آن دو قبلی گفت به او گفت!
از سردرد های کوچکتان تا غمهای یکساله!
یکنفر که تا صبح روبروی هم بنشینید و غرهایتان را بزنید و او گوش کند و شما را با آغوشش گمراه نکند و به وقتش آغوشش را چهار تاق باز کند برای شخص شما.

یکنفر که بابت هیچ چیز، سوال نکند تا وقتی می گوئید برویم ، او بند کفشهایش را بسته باشد ، قبل از قفل در , یکنفر باید باشد که از چشمهایتان هم را بشناسید.
یکنفر باید باشد که در جواب سوالهای شما بی حسادت بگوید: چه خوش رنگی،چه زیبایی،چه ماهی،چه یاری،چه خونه ای،چه دست پختی،چه هنری و هزار چه بدون حسادت و با کلی عشق.
یکنفری که یک نفر نیست، به شما وصل است ،یکنفر است.
یکنفرِ کمیاب اما هست که نامش دوست است .
هر آدمی باید یکنفر را داشته باشد که صبح از فکرش در شما حسادت کند.
یکنفر را دوست بدارید و با آن پیر شوید، اگر عمرمان قرارش به سپیدیست
#صابر_ابر

***

اگر نمی توانی پرواز کنی، بِدو
اگر نمی توانی بدَوی، راه برو
اگر نمی توانی راه بروی، سینه خیز برو
اما هر کاری که می کنی
حرکتت را رو به جلو ادامه بده

#مارتین_لوتر_کینگ

***

” تمرکز حواس در مطالعه”

☘ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻴﻢ .از ﻣﻴﺎن اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ، ﻳﻜﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﻢ و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ی ذﻫﻦ ﺑﺮاﻧﻴﻢ .
وﻗﺘﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه و دﻫﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورد .
ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ از ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺟﺪیﺗﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﺪ .
اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻪﻫای ﺑسیا ری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ ﻋنوان ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی ﻛﻨﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮده اﻧﺪ

***

پندهای حکیمانه سبک زندگی  روانشناسی حکیمانه

 جملات و حکایت های حکیمانه و پند آموز

#حافظ _غزلیات

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت
افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع
شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت
زین آتش نهفته که در سینه من است
خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت
می‌خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست
از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت
آسوده بر کنار چو پرگار می‌شدم
دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت
آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت
کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت
خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان
زین فتنه‌ها که دامن آخرزمان گرفت
می خور که هر که آخر کار جهان بدید
از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت
بر برگ گل به خون شقایق نوشته‌اند
کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت
حافظ چو آب لطف ز نظم تو می‌چکد
حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت

***

پندهای حکیمانه سبک زندگی  روانشناسی حکیمانه

 جملات و حکایت های حکیمانه و پند آموز

اندیشه گرا – عملگرا

بهترین انسانها از اعمالشان شناخته میشوند
و گرنه
سخنان خوب روی دیوارهای ساکن هم نوشته میشوند….

***

سانیبا : همیشه , همه جا , برای همه
???
@saniba تلگرام
Www.saniba.org وبسایت

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + هفده =

بستن