پندهای حکیمانهسبک زندگی

سخنان گهر بار و حکیمانه از بزرگان – دریچه ای به سوی روشنایی -۰۲

مطالعه و خواندن سخنان گهربار و حکیمانه بزرگان و همچنین مطالعه زندگی نامه انسان های موفق و ماندگار تاریخ , همیشه دریچه ای روشن را به سوی زندگی گشوده است و گاها تلنگری در مسیر زندگی و انتخاب اهداف و ادامه راه می باشند .

ستاره‌ی دنباله‌دار

هر کس در زندگانی‌اش فقط یک‌بار می‌تواند ستاره‌ی دنباله‌دار را ببیند. یک‌بار، فقط یک‌بار این در زندگی اشخاص روی می‌دهد. خوشبختی هم مثلِ ستاره‌ی دنباله‌دار فقط یک‌بار در زندگی مردم پیدا می‌شود. بعضی‌ها از این یک‌بار هم برخوردار نشده‌اند

‎از داستان کوتاهِ ستاره‌ی دنباله‌دار

#بزرگ_علوی

 

پندهای حکیمانه سبک زندگی  روانشناسی حکیمانه

 جملات و حکایت های حکیمانه و پند آموز

دو انتخاب

هر لحظه فرصت دو انتخاب داریم
یا قدمی به جلو برداریم برای رشد
یا قدمی به عقب برای امنیت
#آبراهام_مازلو

***

 

چهل سالگی

همیشه فکر می کردم از چهل سالگی که بگذرم
همین که سپیدی روى همه ی موهای جوانی را بپوشاند ؛دیگر نمیخندم ؛ به مهمانی و گردش و کوه و جنگل و بازی و…. راغب نیستم !

اما این تصوری بیهوده بود ؛هر روز که سپیدی موهایم را در ایینه میبینیم ؛به رنگهای متنوع می اندیشم ؛تنوع در لباس و کیف و کفش و مد را بیشتر دوست دارم ؛تمام جوانی ام به مشکی و خاکستری گذشت .

چهل به بعد دنیای شادی و تفریح و رنگ و خوشى های کوتاه و طولانی مدت ست.

احساس اینکه در نیمه ی دوم زندگی هستی، به تلاش بیشترى می پردازی تا آرزوهای انجام نشده ی جوانی را بدست آوری .
میدانى زمانی برای جبران هیچ چیزی نیست .پس می کوشی هر کارى را به نحو احسنت انجام دهی .

با عینک دقت و تیزبینانه چهل سالگی همه جوانب را می سنجی .دیگر فردایی وجود ندارد .هرچه پارچه در صندوق ذخیره کردی .با مد امروز میدوزی تا قدیمی بودنش را از چشمها دور کنی

روز مبادا همین امروزست.

با سوار شدن تله کابین و انواع بازیهای هیجان آور توانایی خودت را می سنجی سعی میکنی امروزت را خوب و خوش باشی.
ناتواناییهای جسم را از همه پنهان می کنی

چهل به بعد دنیای متفاوت از جوانی ست
حتى حوصله قهر و غر زدن نداری .میدانى یک لبخند درمان همه ی مشکلات هست .چهل سالگی به بعدیعنی چل چلی .قهقهه و شادی و تفریح .چهل سالگی یعنی درایت در وقت و هزینه !

سنجیده گفتن و بموقع سکوت کردن .
فکر به گذشته ها و ناکامی ها و تفریح ها و عشق های ریز و درشت و دور و نزدیک !

چهل به بعد یعنی درک بهتر خدا… نیایش… سر به آسمان بلند کردن…
تمایل به آموزش تجربه ها، به کسانی که حتى فقط یک سال از تو کوچکترن .
خواندن و گوش کردن .محو افق شدن
نه به یاد گذشته و آه و افسوس.برعکس، به فکر تجربه های جدید هستی .اینهمه موقعیت که باید تجربه کنی .

نیمه ی دوم زندگی که نیمه ی واقعی نیست .
شاید یک سوم باشد .یا یک چهارم .پس از چهل سالگی لذت ببر .بلندتر بخند .بیشتر بازی کن.سفر کن .بنویس .شعر بگو .عاشق شو.
وچهل بار در روز خودت را در ایینه ببین

 

پندهای حکیمانه سبک زندگی  روانشناسی حکیمانه

 جملات و حکایت های حکیمانه و پند آموز

لحظه های خوش زندگی

ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻠﻮﯼ ﻏﺬﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ
ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﻏﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺷﺖ ﺁﺧﺮ ﮐﺎﺭ!
ﻣﯽﮔﻔﺖ: ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﯽﺍﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺯﯾﺮ ﺯﺑﺎﻧﻢ…
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﭘﻠﻮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ، ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﻍ ﻏﺬﺍ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮔﻮﺷﻪﯼ ﺑﺸﻘﺎﺑﺶ!
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﭘﻠﻮ ﻟﺬﺕ ﻣﯽﺑﺮﺩ
ﻧﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﻏﺶ…

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ…

ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺎﺟﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻭ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺑﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﺪ!
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ…
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ!
ﻫﻤﻪﯼ ﺧﻮﺷﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺩﺍﻫﺎ؛
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛
ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽﺁﯾﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺭﺩﻥِ ﭘُﻠﻮی ﺧﺎﻟﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩﺍﯾﻢ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﻍ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ،
ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮔﻮﺷﻪﯼ ﺑﺸﻘﺎﺏ…!

 

***

 

‎کسانی که دوستشان داریم، هیچ وقت واقعاً ما را ترک نمی‌کنند. چیزهایی وجود دارد که مرگ نمی‌تواند لمس کند

‎#جی_کی_رولینگ

 

***

 

شکست نقطه مقابل پیروزی نیست!
بخشی از پیروزی است…

 

پندهای حکیمانه سبک زندگی  روانشناسی حکیمانه

 جملات و حکایت های حکیمانه و پند آموز

شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است..

شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است!!!

#جبران_خلیل_جبران

 

***

لبخند

انسانهای ناپخته همیشه میخواهند
که در مشاجرات پیروز شوند…
حتی اگر به قیمت از دست دادن “رابطه” باشد…
اما انسانهای عاقل درک میکنند که گاهی
بهتر است در مشاجره ای ببازند،
تا در رابطه ای که برایشان با ارزش تر است “پیروز” شوند…

انسان ها زود پشیمان می شوند….
گاه از گفته هایشان، گاه از نگفته هایشان
اما سراغ ندارم کسی را که از ” لبخند زدن ” پشیمان شده باشد…!
خوشا به حال آنانی که خوب میدانند ،
” لبخند زدن ” منطقی ترین گفت و گوی عارفانه است…..

 

سانیبا : همیشه , همه جا , برای همه
???
@saniba تلگرام
Www.saniba.org وبسایت

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + 2 =

بستن