دریا بندری
  • نجف دریابندری – آقای مترجم

    نجف دریابندری نجف دریابندری مترجم با سابقه ی اهل جنوب را کمتر کسی است که نشناسد محال است اهل کتاب و کتابخ ...

    نجف دریابندری نجف دریابندری مترجم با سابقه ی اهل جنوب را کمتر کسی است که نشناسد محال است اهل کتاب و کتابخوانی باشید و اسم نجف دریابندری را نشنیده باشید. وی فرزند ناخدا «خلف ظلم آبادی» به سال (۱۳۰۸) به ...

    ادامه مطلب