حکیم ارد
  • حکیم ارد بزرگ

    حکیم ارد بزرگ ارد بزرگ ( OROD BOZORG ) حکیم ارد بزرگ بی تردید بزرگترین فیلسوف حال حاضر جهان و چهارمین حکی ...

    حکیم ارد بزرگ ارد بزرگ ( OROD BOZORG ) حکیم ارد بزرگ بی تردید بزرگترین فیلسوف حال حاضر جهان و چهارمین حکیم تاریخ ایرانزمین است سه حکیم پیش از او عبارتند از : حکیم بزرگمهر ، حکیم فردوسی طوسی و حکیم عمر ...

    ادامه مطلب