فرمند
  • شرکت فرمند – علیرضا شانجانی

    لطفا خودتان را برای معرفی فرمایید. علیرضا منسوب شانجانی، ریاست هیأت مدیره شرکت شکلات سازی فرمند هستم. چه ...

    لطفا خودتان را برای معرفی فرمایید. علیرضا منسوب شانجانی، ریاست هیأت مدیره شرکت شکلات سازی فرمند هستم. چه سالی، چه ماهی و در چه شهری متولد شدید؟ در فروردین ماه سال ۱۳۳۷ متولد شدم. شانجان شبستر از توابع ...

    ادامه مطلب