آزمایش
  • شرکت آزمایش – محسن آزمایش

    شرکت آزمایش - محسن آزمایش - کارخانه آزمایش محسن در خانواده ای فقیر متولد شد. خانواده او اما روحیاتی مذهبی ...

    شرکت آزمایش - محسن آزمایش - کارخانه آزمایش محسن در خانواده ای فقیر متولد شد. خانواده او اما روحیاتی مذهبی داشتند. پدر کسوت روحانیت داشت و سایرین نیز دیدگاه های مذهبی پیش روی خود داشتند. وضعیت مالی خان ...

    ادامه مطلب