سامسونگ
  • سامسونگ

    سامسونگ گروه سامسونگ در سال ۱۹۳۸ توسط لی بیونگ-چول به عنوان یک شرکت بازرگانی تأسیس شد و بیشترین حجم کاری ...

    سامسونگ گروه سامسونگ در سال ۱۹۳۸ توسط لی بیونگ-چول به عنوان یک شرکت بازرگانی تأسیس شد و بیشترین حجم کاری خود را بر صادرات ماهی، میوه و سبزی بهچین قرار داد. طی یک دهه، با رشدی بسیار سریع، سامسونگ به یک ...

    ادامه مطلب