لوله بدون درز
  • لوله بدون درز – seamless

    لوله بدون درز لوله بدون درز به صورت اکسترودینگ توسط قالب های مختلف تولید می شود. اصولاً تولید لوله بدون د ...

    لوله بدون درز لوله بدون درز به صورت اکسترودینگ توسط قالب های مختلف تولید می شود. اصولاً تولید لوله بدون درز مستلزم فرایندی است که طی آن یک شمش فولادی تبدیل به لوله می گردد. لوله های مانیسمان از شمش ها ...

    ادامه مطلب