سیارات
 • پلوتو: سیاره قدرت

  پلوتو به عنوان خارجی ترین سیاره در منظومه شمسی ما، پلوتو دورترین سیاره از خورشید نیز هست. پلوتو به تازگی ...

  پلوتو به عنوان خارجی ترین سیاره در منظومه شمسی ما، پلوتو دورترین سیاره از خورشید نیز هست. پلوتو به تازگی کشف شده است، در سال ۱۹۳۰ شروع به تابیدن (هر چند کم نور) کرده است. انرژی پلوتون ممکن است نامحسوس ...

  ادامه مطلب
 • نپتون: سیاره خیال

  نپتون ، یکی دیگر از سیارات بیرونی، در سال ۱۸۴۶ کشف شد. مدار کند آن به دور دایره البروج ما تضمین می کند که ...

  نپتون ، یکی دیگر از سیارات بیرونی، در سال ۱۸۴۶ کشف شد. مدار کند آن به دور دایره البروج ما تضمین می کند که تاثیر آن در طبیعت، جمعی است. علامت : نیزه سه شاخه ی پوزئیدون، خدای دریاها است. بیشتر این سیاره ...

  ادامه مطلب
 • اورانوس: سیاره طغیان

  اورانوس  تا سال ۱۷۸۱ کشف نشده بود.  به عنوان یکی از بیرونی ترین سیارات، بسیار آهسته در مسیر دایره البروج ...

  اورانوس  تا سال ۱۷۸۱ کشف نشده بود.  به عنوان یکی از بیرونی ترین سیارات، بسیار آهسته در مسیر دایره البروج حرکت می کند. نتیجه این است که اثر آن بیشتر از فردی، به صورت جمعی احساس می شود. اورانوس یک روش ج ...

  ادامه مطلب
 • زحل: سیاره سرنوشت

  زحل کارها را آسان نمی کند. او نقش کارفرمای سختگیر دایره البروج را دارد.  زحل به ما فرمان کار و کار سخت می ...

  زحل کارها را آسان نمی کند. او نقش کارفرمای سختگیر دایره البروج را دارد.  زحل به ما فرمان کار و کار سخت می دهد. نظم و انضباط و مسئولیت برای این سیاره مهم هستند، اما اگر هنوز ما مشتاق تسخیر جهان باشیم، ...

  ادامه مطلب
 • مشتری: سیاره ی شانس

  مشتری سیاره فرد متفکر است.  به عنوان نگهبان ذهن انتزاعی، این سیاره بر آموزش عالی فرمان می دهد و به ما رغب ...

  مشتری سیاره فرد متفکر است.  به عنوان نگهبان ذهن انتزاعی، این سیاره بر آموزش عالی فرمان می دهد و به ما رغبت کاوش ایده ها، از هر دو لحاظ عقلانی و معنوی، ارزانی می دارد. مشتری با فرمانی معقول، به ما در ت ...

  ادامه مطلب
 • مریخ: سیاره عشق

  مریخ سیاره عمل دایره البروج است.  «سیاره سرخ» پس از همه، باید بسیار آتشین باشد و مریخ نا امید نمی کند. ان ...

  مریخ سیاره عمل دایره البروج است.  «سیاره سرخ» پس از همه، باید بسیار آتشین باشد و مریخ نا امید نمی کند. انرژی، عشق، جلو بردن و عزم و اراده در قلمرو این سیاره است. این سیاره ی نشسته در حاشیه های متعلق ب ...

  ادامه مطلب
 • زهره: سیاره عشق و پول

  زهره کلا در مورد لذت، به خصوص لذت مشترک با شخص دیگری است.  این سیاره خود را با عشق، روابط عاشقانه و هماهن ...

  زهره کلا در مورد لذت، به خصوص لذت مشترک با شخص دیگری است.  این سیاره خود را با عشق، روابط عاشقانه و هماهنگی در وابستگی های عاطفی ما، ازدواج، دوستی و پیوندهای دیگر (مانند روابط کسب و کار) ربط می دهد. ز ...

  ادامه مطلب
 • عطارد: سیاره ارتباطات

  عطارد ، بسیار شبیه به قاصد بالداری از طرف خدایان، با بال های نور می آید و به ما فرمان می دهد سخن بگوییم. ...

  عطارد ، بسیار شبیه به قاصد بالداری از طرف خدایان، با بال های نور می آید و به ما فرمان می دهد سخن بگوییم.  ارتباطات، عقل و آگاهی، همه در دامنه عطارد هستند، به طوری که روش ما برای تفکر، و اینکه چگونه فر ...

  ادامه مطلب
 • ماه: حاکم احساسات

  از آنجا که ماه نزدیک ترین سیاره به زمین است، این قمر عینا به دور دایره البروج حرکت می کند و مدار خود را د ...

  از آنجا که ماه نزدیک ترین سیاره به زمین است، این قمر عینا به دور دایره البروج حرکت می کند و مدار خود را در کمتر از یک ماه تکمیل می کند. همچنین تماس عمیق تری نسبت به  بسیاری از سیارات با ما دارد. به عن ...

  ادامه مطلب
 • خورشید: سیاره خویشتن

  همانطور که خورشید نور می تابابد، زندگی نیز می بخشد. این سیاره (به عنوان یک جرم آسمانی و یک ستاره نیز شناخ ...

  همانطور که خورشید نور می تابابد، زندگی نیز می بخشد. این سیاره (به عنوان یک جرم آسمانی و یک ستاره نیز شناخته می شود) نشان دهنده خویشتن، شخصیت فرد و نفس، روح و هر چه که هست که باعث یگانگی فردی می شود؛ م ...

  ادامه مطلب